Landjepik van gemeentegrond

Het gebeurt regelmatig dat een burger gemeentegrond in bezit neemt door openbaar groen bij een tuin te trekken. Door bevrijdende verjaring kan soms de eigendom van het openbaar groen verkregen worden. Volgens de wet is het zo dat wie een goed in bezit heeft op het moment waarop de rechtsvordering tot het terugeisen van het…

Burengeschil. Maximale dwangsommen verbeurd

Twee buren zijn verwikkeld in een langslepend conflict. Buurman A start een procedure tegen buurman B wat resulteerde in een vonnis waarin buurman (B) werd  veroordeeld om alle lichtopeningen die zich bevinden in zijn pand, voor zover deze grenzen aan het perceel van buurman A te voorzien van vaststaande en ondoorzichtige vensters, op straffe van…

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s   Buurman A is als gevolg van een dwarslaesie gehandicapt en zit in een rolstoel en ligt veel in bed. In verband hiermee hebben verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden aan zijn woning. Kennelijk hebben die verbouwingen tot verschillende bestuursrechtelijke procedures geleid met buurman B waardoor de verhouding…

Verjaring en erfgrens

Verjaring en erfgrens   In de praktijk ontstaan veel geschillen met betrekking tot de erfgrens tussen twee percelen. De vraag rijst dan vaak of al dan niet sprake is van verjaring.   Als buurman A een deel van de grond van zijn buurman B in gebruik heeft, kan er na verloop van tijd sprake zijn…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…