Algemene voorwaarden Schovers Advocatenkantoorkantoor te Prinsenbeek

Artikel 1 Toepasselijkheid

De praktijk wordt uitgeoefend door mr W.F. Schovers handelend onder de naam Schovers Advocatenkantoorkantoor.
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van alle voor Schovers Advocatenkantoorkantoor werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers alsmede hun eventuele erfgenamen voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Schovers Advocatenkantoorkantoor werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht door Schovers Advocatenkantoorkantoor worden ingeschakeld.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 De opdracht

Opdrachten zullen uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Schovers Advocatenkantoorkantoor verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Schovers Advocatenkantoorkantoor ontlenen.
Het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Schovers Advocatenkantoorkantoor zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren; een eventueel door opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd.
Enkel indien Schovers Advocatenkantoorkantoor alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt kan zij haar inspanningsverplichting nakomen. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van deze informatie kan Schovers Advocatenkantoorkantoor haar werkzaamheden opschorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van opdrachtgever.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Schovers Advocatenkantoorkantoor schriftelijk in gebreke te stellen.
Alle door Schovers Advocatenkantoorkantoor verstrekte stukken, zoals contracten, rapporten, adviezen, processtukken, correspondentie, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Schovers Advocatenkantoorkantoor  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 3 Inschakeling van derden door Schovers Advocatenkantoorkantoor

Het inschakelen door Schovers Advocatenkantoor van derden zal, voor zover mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 4 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Schovers Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schovers Advocatenkantoor wordt betaald, vermeerderd met het eigen risico dat Schovers Advocatenkantoor in verband met die verzekering draagt. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Schovers Advocatenkantoor voor die schade.
Schovers Advocatenkantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Schovers Advocatenkantoor gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in deze voorwaarden geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van Schovers Advocatenkantoor en/of haar werknemers.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart Schovers Advocatenkantoorkantoor en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Schovers Advocatenkantoorkantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Schovers Advocatenkantoorkantoor in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
Betaling van declaraties van Schovers Advocatenkantoorkantoor dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 (a) BW, alsmede voor alle door Schovers Advocatenkantoorkantoor in verband met de invordering gemaakte kosten.
Schovers Advocatenkantoorkantoor is gemachtigd door opdrachtgever alle vorderingen over en weer te verrekenen, ook met eventuele bedragen die de stichting Derden gelden van Schovers Advocatenkantoorkantoor ten behoeve van opdrachtgever onder zich heeft

Artikel 6 Het honorarium

Het honorarium kan worden bepaald aan de hand van een drietal elementen, te weten:
a. het afgesproken uurtarief
b. het aantal aan de zaak bestede uren. Op verzoek van de cliënt worden tussentijdse urenverantwoordingen kosteloos toegezonden.
c. Eventuele bijzondere factoren; in bepaalde gevallen kan het uurtarief vermenigvuldigd worden met een factor 1,5. Dit vindt plaats indien sprake is van:
spoedzaken, dat wil zeggen gevallen waarin na 18.00 uur en/of tijdens het weekend werkzaamheden aan de zaak worden verricht in verband met het spoedeisende karakter daarvan;
zaken waarbij een beroep wordt gedaan op de specifieke deskundigheid van de betreffende advocaat zoals bouwrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Naast het overeengekomen uurtarief kan Schovers Advocatenkantoorkantoor een bedrag in rekening brengen ter zake van kantoorkosten, zulks tot een maximum van 6 procent van het beloop van het honorarium exclusief BTW. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc.
d.Schovers Advocatenkantoorkantoor heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.
e In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
f. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtshulp dan geldt het volgende. Mocht het verzoek daartoe door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zal volgens het vooraf afgesproken uurtarief rechtshulp worden verleend. Ingeval van gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig artikel 34 g Wet op de Rechtsbijstand, behoudens bij straf- en vreemdelingenzaken, een resultaatsbeoordeling plaats Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging om deze reden intrekt, geldt het vooraf afgesproken uurtarief over de verrichtte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, eventueel verminderd met het bedrag dat de opdrachtgever aan de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigd is en dat Schovers Advocatenkantoorkantoor ontvangen heeft van de Raad voor
Rechtsbijstand.

Artikel 7 Verschotten

Naast het honorarium worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittrekselkosten, vertaalkosten, kosten van getuigen/deskundigen, eventuele reis- en verblijfskosten, enzovoort. In gevallen waarbij door de wet vereiste inschakeling van een procureur in een ander arrondissement plaatsvindt, wordt het zogenaamde procureurssalaris, te vermeerderen met BTW eveneens in rekening gebracht. Een en ander tenzij er wordt gewerkt op basis van gefinancierde rechtshulp, en deze kosten onder de vergoeding daarvan vallen.
indien er een gerechtelijke procedure wordt gestart dient de opdrachtgever het verschuldigde griffierecht binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien het griffierecht niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, kan dat leiden tot een niet-ontvankelijkheid in de gerechtelijke procedure, dat wil zeggen dat het processtuk dat door Schovers Advocatenkantoorkantoor wordt ingediend door de gerechtelijke instantie niet in behandeling wordt genomen, omdat niet binnen de gestelde termijn het griffierecht is voldaan. De gevolgen van het niet tijdig betalen van het griffierecht komt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 Voorschot

Schovers Advocatenkantoorkantoor behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschotbedrag. De betalingstermijn van een voorschotnota bedraagt drie dagen. Er kunnen tweede en opvolgende voorschotnota’s in rekening gebracht worden.

Artikel 9 Tussentijdse en/of einddeclaratie

Afhankelijk van het verloop van de zaak kan de advocaat er voor kiezen om een voorschot, tussentijdse- of een einddeclaratie op te stellen. De einddeclaratie zal zijn voorzien van een specificatie. Bij genoemde declaraties geldt een betalingstermijn van zeven dagen. Betaling van voorschotten/declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de daartoe gestelde betalingstermijnen.

Artikel 10 Te late betaling

Bij niet tijdige betaling wordt aanspraak gemaakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, te vermeerderen met genoemde vertragingsrente.
Indien een voorschotnota en/of een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of sommatie zijn/haar werkzaamheden te staken totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele gevolgen van het staken van de werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 11 Derdengelden

Gelden die Schovers Advocatenkantoorkantoor ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de stichting Derdengelden Schovers Advocatenkantoorkantoor. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed

Artikel 11 Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak digitaal bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Schovers Advocatenkantoorkantoor teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt. Na verloop van de termijn van vijf jaar wordt het dossier vernietigd, tenzij de cliënt voor het verstrijken van de termijn schriftelijk aan Schovers Advocatenkantoorkantoor kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen.

Artikel 12: Diverse onderwerpen

a. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
b. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
c. Schovers Advocatenkantoorkantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
d. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, dan zullen deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhoudingen tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor en haar opdrachtgevers. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda Niettemin heeft Schovers Advocatenkantoorkantoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Kantoorklachtenregeling Schovers Advocatenkantoorkantoor

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
–     klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
–     klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
–     klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Schovers Advocatenkantoorkantoor en de cliënt.
Schovers Advocatenkantoorkantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
Schovers Advocatenkantoorkantoor heeft in de overeenkomst van opdracht en/of via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr W.F. Schovers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen geevalueerd.