• Alles
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Actueel Corona virus
 • Alimentatie
 • Ambtenarenrecht
 • Appartementsrecht
 • Arbeidsrecht
 • Beslagrecht/executie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bestuursrecht
 • Bewijsrecht
 • Bindend advies
 • Bouwrecht
 • Burenrecht
 • Contractenrecht
 • Dwaling
 • Echtscheiding
 • Erfdienstbaarheid
 • Huurrecht
 • Incasso
 • Koop/Verkoop woning
 • Nieuws
 • Onrechtmatige daad
 • Procesrecht
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Schovers
 • Second opinion
 • Verborgen gebreken
 • Verjaring

Dit moet u weten over verborgen gebreken bij de koop van een woning/voorbeelden van verborgen gebreken

Er zijn inmiddels talloze uitspraken van rechters met betrekking tot verborgen gebreken bij koop van een woning.   Waar moet u op letten?   Verborgen gebrek   Het moet gaan om een gebrek dat na de levering wordt geconstateerd. Voor gebreken die zichtbaar waren ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst is de verkoper…

Hoge raad: gerechtshoven mogen limiet stellen aan omvang van procestukken

In het Landelijk Procesreglement zijn per 1 april 2021  regels opgenomen  met betrekking tot de begrenzing van de omvang van processtukken in hoger beroep. Deze regels hebben betrekking op civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven en in het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven.   De regels zijn ingevoerd  om de omvang van de processtukken beheersbaar…

Gedaagde heeft de  waarheidsplicht geschonden met als consequentie dat geen tegenbewijs mag worden geleverd.

Op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) draagt de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten.   Waarheidsplicht Partijen zijn op grond van de wet (artikel 21 Rv) verplicht om de voor de beslissing van belang…

Mondelinge overeenkomst van aanneming van werk. Geen prijs overeengekomen

Een veel voorkomend misverstand is dat een overeenkomst alleen schriftelijk tot stand kan komen. De wet (artikel 3:37 BW) stelt dat een overeenkomst in principe vormvrij is. Hierop bestaan overigens wel enkele uitzonderlingen. Voor de meeste overeenkomsten geldt dat zij tot stand komen door aanbod en aanvaarding. Dit brengt wel met zich mee dat het…

Wie is verantwoordelijk voor een ongeluk tijdens het werk?

  De werknemer die schadevergoeding vordert, zal dienen te stellen en zo nodig bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever (HR 15 december 2000, nr. C99/074, NJ 2001, 198). Daarbij geldt dat niet van de werknemer kan worden verlangd dat hij ook aantoont hoe het ongeval zich…

De mogelijkheid tot zekerheidstelling voor proceskosten indien u wordt gedagvaard door een buitenlandse partij

Indien u gedagvaard wordt door een buitenlandse partij is het soms mogelijk om  aan de rechter een zekerheidstelling te vragen voor de proceskosten.   Artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt namelijk dat allen die zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland bij de Nederlandse rechter een vordering instellen, verplicht zijn op vordering…

€ 180.000,– schadevergoeding vanwege misleidende verkoopbrochure penthouse

In een verkoopbrochure van een penthouse werd onder meer vermeld:   De ruime open keuken en woonkamer hebben een schuifpui of openslaande deuren naar het dakterras. Dat biedt een spectaculair uitzicht op de historische binnenstad, het monumentale Eiffelgebouw, het levendige Sphinxkwartier of het groene Frontenpark.   Op de laatste bladzijde van de brochure was in…

In de gevangenis vanwege het niet betalen van kinderalimentatie

Het gebeurt zeer zelden, maar het is mogelijk!   Vanwege het niet betalen van kinderalimentatie kun je in de gevangenis (huis van bewaring) terecht komen.   Indien een wederpartij zich niet houdt aan een uitspraak van de rechter zijn dwangmaatregelen mogelijk waaronder een dwangsom. Indien dit geen uitkomst biedt dan bestaat in sommige gevallen de…

Knallend huis staat normaal gebruik in de weg. Verkopers aansprakelijk. Rechtsverwerking jegens aannemer.

    Een woning was in oktober 2018 verkocht en op 23 januari 2019 hebben de kopers de woning betrokken. Per mail van 27 februari 2019 berichten de kopers aan de verkopers dat zij in toenemende mate last hadden van onverklaarbare knallen en kraakgeluiden in de woning. De kopers maakten daarna met succes een procedure…

Losgemaakte predikant heeft geen recht op transitievergoeding omdat dit geen fundamenteel recht is

  Deze procedure gaat over de vraag of een  dominee van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), na een losmakingsprocedure van de kerkelijke gemeente (met een voor de predikant onvrijwillig einde van zijn werkzaamheden) recht heeft op een transitievergoeding.   De losmakingsprocedure is geregeld in het kerkelijk recht van de PKN en houdt in dat,…

Vordering meerwerk afgewezen; opdrachtgever heeft geen reëel inzicht gekregen in de omvang van de te verwachte meerkosten.

In deze zaak moest de rechtbank een oordeel geven of een opdrachtgever een factuur voor meerwerk moest betalen. De factuur ziet op elektra-, verhuis-, tuin- en begeleidingswerkzaamheden.   In de procedure stond vast de aannemer de opdrachtgever niet had gewaarschuwd op een uit het meerwerk voortvloeiende noodzakelijke prijsverhoging van de overeengekomen aanneemsom.   In een…

Vervangende schadevergoeding in plaats van herstel door de aannemer op grond van een omzettingsverklaring

Indien een aannemer tekort schiet in de nakoming van de aannemingsovereenkomst biedt de wet u als opdrachtgever een aantal mogelijkheden zoals opschorting, verrekening of (gedeeltelijke) ontbinding van de aannemingsovereenkomst.   Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om in plaats van nakoming een vervangende schadevergoeding te eisen van de aannemer. Hoe dit in zijn…

Krakers moeten bedrijfspand verlaten.

In de hieronder te bespreken zaak ging het om een door de Officier van Justitie aangezegd ontruiming van een kraakpand. Sedert de Kraakwet uit 2010 is kraken altijd een strafbaar feit.   De krakers vorderden in kort geding een verbod op de ontruiming.   De Hoge Raad heeft op  28 oktober 2011 een rechtsregel geformuleerd…

Geen verjaring van een gemeentelijke strook grond die als tuin wordt gebruikt.

Een strook grond die grenst aan de openbare weg wordt door een appartementseigenaar gebruikt als voortuin en is ook ommuurd. Deze strook grond is eigendom van de gemeente.   In de hieronder te bespreken procedure vorderde de gemeente een verklaring voor recht dat zij eigenaar is van de strook grond met veroordeling van de appartementseigenaar…

Erfdienstbaarheid van voetpad en doorvaart. Omvat dat recht ook recht op een steiger?

  In de hieronder te bespreken (hoger beroep)  procedure ging het om een erfdienstbaarheid. Deze erfdienstbaarheid hield in dat buurman A over de gronden van buurman B mag lopen (recht van voetpad) en van daaruit mag varen naar zijn eigen grond en woning op een eilandje, door het water van buurman B (recht van doorvaart)…

Bewijs van onwerkbare dagen in de bouw

Wanneer in een aannemingsovereenkomst een vaste opleveringdatum is afgesproken is de situatie eenvoudig. Er moet uiterlijk door de aannemer op die datum worden opgeleverd.   Lastiger wordt het indien in de overeenkomst is bepaald dat er opgeleverd moet worden binnen een x aantal werkdagen’, ‘werkbare dagen’, of: ‘werkbare werkdagen. Bij gebreke van een definitie in…

Advocaat  in loondienst schrijft met opzet geen uren en stelt zittingen uit wegens start eigen kantoor en wordt veroordeeld tot vergoeding van door het advocatenkantoor geleden schade.

De werknemer is als advocaat- medewerker in juni 2014 bij een advocatenkantoor in dienst getreden.   Op enig moment werd bekend dat de advocaat plannen had om een eigen kantoor te starten. Medio oktober 2004 schrijft het advocatenkantoor aan de advocaat:   Tot mijn verbazing constateerde ik dat jij (met collega’s) dossiers van ons kantoor…

Aansprakelijkheid verkoper voor een gebrekkig riool van een woning van 60 jaar oud. Beroep op ouderdomsclausule wordt gepasseerd door de rechter evenals het beroep op niet zelf bewoning.

De hieronder te bespreken zaak gaat om verkoop van een woning waarbij de koper geconfronteerd werd met een lekkage in de kelder door een gebrek aan het riool. De herstelkosten bedragen bijna € 5.000,–, excl. btw. De koper stelde de verkoper aansprakelijk onder meer op grond van non conformiteit. De verkoper verweerde zich door te…

Wel of geen arbeidsovereenkomst tussen een psychiater en zijn echtgenote?

De man is werkzaam als psychiater en hij heeft medio 1995 een BV opgericht om zijn werkzaamheden aldaar onder te brengen. Zijn vrouw verricht voor de BV administratieve werkzaamheden en zij ontvangt daarvoor maandelijks een bedrag van € 6.025,– bruto.   Het huwelijk loopt spaak medio 2015 en vanaf dat moment wonen partijen niet meer…

Het kort geding

Op grond van de wet (artikel 254 Rv) is de voorzieningenrechter oftewel de kort geding rechter alleen bevoegd indien sprake is van spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening is vereist. De spoedeisendheid moet onderbouwd zijn in de kort geding dagvaarding. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt…

Onderzoeksplicht en informatieplicht bij verkoop van een appartement door professionele beleggers

Deze zaak betreft de koop van een gerenoveerd appartement waaraan bouwkundige werkzaamheden waren verricht en waarin een nieuwe parketvloer was gelegd door de verkopers. De verkopers waren professionele beleggers in onroerend goed   Na de koop bleek dat de parketvloer ernstig beschadigd en onbruikbaar was geraakt door een vochtprobleem in de kruipruimte. Het hof moest…

Afwijking oppervlakte woning. Makelaar doet tevergeefs een beroep op een verkoopbrochure

Een koper start een procedure tegen een makelaar omdat is gebleken dat de makelaar een onjuiste oppervlaktemaat van de woning in de verkoopbrochure had opgenomen.   De opgegeven oppervlakte was niet gemeten conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen een NVM-makelaar verplicht is te hanteren. Van belang is een uitspraak van de Hoge Raad van 13 juli…

Loonbetaling ten onrechte gestaakt. Arbeidsongeschiktheid niet met opzet veroorzaakt.

Werknemer is ruim 20 jaar in dienst als pannenlegger Op 8 november 2020 is de werknemer in een schuurtje bij zijn woonhuis bezig geweest met het mengen van stoffen met de bedoeling om daarmee buskruit te maken. Hij wilde voor oudjaar zelf vuurwerk maken. Tijdens het mengen zijn de stoffen ontploft en werknemer heeft zwaar…

Eisen aan de waarschuwingsplicht van de aannemer

Artikel 7:754 BW bepaalt:   “De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond…

Geen loon vanwege weigering een mondkapje te dragen

Een werkgever (een bakkerij) had medio oktober 2020 voor de werknemers een mondkapjesplicht ingesteld. Een werknemer rijdt met een bestelbus naar verschillende vestigingen  en leveranciers om goederen te brengen en op het halen. Deze chauffeur is dus niet in de bakkerij werkzaam.   Omdat de werknemer bleef weigeren om een mondkapje te dragen werd hij…

Kan een rechter aansprakelijk zijn voor fouten bij totstandkoming van een vonnis?

Om de vraag maar meteen te beantwoorden: ja, maar alleen ten opzichte van de Staat.   De wet waarborgt namelijk dat rechters niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten die zij hebben gemaakt bij de totstandkoming van een vonnis. Dit is vastgelegd in artikel 42 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra).   Omweg om…

Corona is volgens het Gerechtshof Amsterdam een onvoorzienbare omstandigheid die tot een tijdelijke huurkorting kan leiden

  Er zijn reeds een groot aantal uitspraken geweest van Kantonrechters waarin telkens werd geoordeeld dat de coronacrisis is aan te merken als een onvoorzienbare omstandigheid. Deze rechtspraak heeft het Hof Amsterdam in het hierna te bespreken arrest bevestigd in een kort geding. Het Hof oordeelt dat dat de coronacrisis gelet op haar omvang en…

Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.

Nihilstelling kinderalimentatie na start eigen bedrijf. Geen verwijtbaar inkomensverlies.   Partijen zijn in 2014 gescheiden en hadden bij de echtscheiding afspraken gemaakt over de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie. De man zou de vrouw per maand in totaal € 798,- voor drie kinderen betalen.   De man dient een verzoek tot nihilstelling van de…

Beroep op conformiteit en dwaling bij koop woning; probleem aan gevelmuren staat niet aan normaal gebruik van de woning in de weg.

De kopers van een woning stelden de verkopers aansprakelijk voor gebreken aan de gevels van de woning.   De kopers hadden een deskundige geraadpleegd die tot de conclusie kwam dat, kort gezegd, gelet op de aangebrachte spouwmuurisolatie, de gevels van de woning alleen naar buiten toe kunnen drogen hetgeen door de aangebrachte verf niet meer…

Mandelige haag dient te worden verwijderd om de mogelijkheid te bieden een eigen erfafscheiding tegen de erfgrens aan te brengen.

  In deze zaak ging het om een haag die stond op de erfafscheiding. Buurman  A had last van deze haag. De grond en tegels van zijn tuinpad langs de haag waren verzakt. Om deze verzakking te stoppen diende een grondkering geplaatst te worden.   Buurman B verweert zich door te stellen dat de haag…

Afbreken van onderhandelingen

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding.   Soms kunnen echter onderhandelingen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.   Dit is het geval indien de wederpartij, op het moment van afbreken, gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand…

Raad van Arbitrage; oncomfortabele binnentemperatuur is geen gebrek.

Onderstaande zaak betrof een procedure bij de Raad voor Arbitrage en was aanhangig gemaakt door eigenaren van vier woningen. De zaak ging over de vraag of de opdrachtgevers tijdig hadden geklaagd en of  een oncomfortabele binnentemperatuur een gebrek is.  De woningen zijn voorzien van een grote glazen achterpui, gelegen op het oosten/zuidoosten waardoor in de…

Boom brengt schade toe aan garage van buren maar vordering tot verwijdering is verjaard. Evenmin recht op een schadevergoeding.

Artikel 5: 42 BW) bepaalt dat het niet is toegestaan om binnen 2 meter van de grenslijn bomen te hebben. In deze zaak ging het om een beukenboom van 150 jaar oud die schade veroorzaakt aan de garage van de buren. De buren hadden een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank waarin verwijdering van de…

Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid

Het beslag- en executierecht zal gefaseerd worden herzien om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. De wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren te beschermen, beslag en executie efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel worden ingezet. Vanaf 1 oktober 2020 mag geen beslag meer worden…

De proceskostenveroordeling in een civiele procedure

De partij die grotendeels of geheel in het ongelijk wordt gesteld door de rechter wordt veroordeeld in de proceskosten. Een uitzondering hierop wordt toegepast in het personen- en familierecht. In die zaken geldt in principe het uitgangspunt dat de beide partijen hun eigen kosten betalen.   De omvang van de proceskosten wordt bepaald op grond…

Een vriendenprijs is nog geen vriendendienst maar aanneming van werk

  In onderstaande uitspraak stelde een man dat hij een vrouw slechts vanwege een vriendendienst heeft willen helpen met het bouwen en installeren van een badkamer   Op verzoek van de vrouw vond een bouwkundige inspectie plaats waaruit bleek dat het door de man uitgevoerde werk niet goed was uitgevoerd. Vervolgens stelt de vrouw een…

Winkelier wint (en verliest) korte gedingen tegen Liander inzake dwangsommen

  Liander had een vergunning verkregen voor de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan een transformatorhuis. Op grond van die vergunning mocht Liander tijdelijk een container plaatsen met daarop een nieuw transformatorhuis, zodat de stroomlevering tijdens de renovatiewerkzaamheden kon worden voortgezet. De container was 2,5 meter lang, ruim 2 meter breed en circa 2.20 meter hoog. De…

Europees Hof van Justitie; verruiming advocatenkeuze bij rechtsbijstandsverzekeraars?

Momenteel kan een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering een eigen advocaat inschakelen vanaf het moment dat hij/zij in een gerechtelijke of administratieve procedure betrokken wordt, en  er  dekking is voor het voorval.   De zaak ging over een in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure.  Een dergelijke procedure kent het Nederlandse recht niet.   De…

Corona/ Gratis spreekuur via telefoon, mail of video consultatie.

Sedert 2003 vindt er op iedere maandagavond een gratis spreekuur plaats. Vanwege het Corona virus zullen consultaties uitsluitend per telefoon, per mail of per video plaatsvinden. Hiermee worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dagelijks spreekuur Het spreekuur is vanaf 23 maart uitgebreid. U kunt dagelijks uw vragen stellen via onderstaande mogelijkheden;   Telefonische consultatie…

Corona en de gevolgen voor uw rechtshulp/ Overzicht urgente zaken die de rechtbank zal blijven behandelen.

 De gevolgen van het Corona-virus  zijn voor iedereen merkbaar, zowel privé als zakelijk. Advocatenkantoor Schovers wil een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het Corona virus. Consultaties zullen daarom vanaf 16 maart jl. uitsluitend per telefoon of per video plaatsvinden.   Video consultatie  U kunt een mail zenden naar: info@schovers.nl met…

Corona en het beroep op overmacht of onvoorzienbare omstandigheden

Het ligt voor de hand dat vanwege het Corona virus veel overeenkomsten niet (tijdig) kunnen worden nagekomen en dat daardoor vaak een beroep zal worden gedaan op overmacht of onvoorzienbare omstandigheden.   Overmacht Van overmacht is sprake indien zich een gebeurtenis voordoet die het onmogelijk maakt om de overeengekomen verplichtingen (volledig) na te komen. Die…

Niet geslaagde ontbinding van een koopcontract. Levering uiterlijk 31 december geen fatale termijn.

    De hieronder te bespreken zaak betreft een koopovereenkomst onroerend goed. In de koopovereenkomst was bepaald dat levering uiterlijk 31 december  zou plaatsvinden. Deze levering bleef echter uit. De verkoper was van mening dat hij terecht de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen. Een ingebrekestelling was volgens hem niet nodig. De koper zou…

Onjuiste oppervlakte woning in verkoopbrochure. Geen schade door unieke ligging

De koper van een huis spreekt in de hieronder te bespreken procedure de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure.   De rechtbank stelt in een tussenvonnis een deskundige aan.   De deskundige heeft vastgesteld dat de gebruiksoppervlakte wonen in totaal 149 m² bedraagt. Dit is 15 m² minder dan de 164 m² in de…

Vernietiging arbeidsovereenkomst door bedrog: geen extra vereiste

Deze zaak gaat over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen op de grond dat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer, en, zo ja, of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest. De werkgever vordert,…

Non conformiteit woning door bomensterfte in de tuin/ veroordeling herstelschade € 716.955,22

  Deze zaak heeft betrekking op de verkoop van een monumentale villa met erf en tuin door de Staat. Vele, deels monumentale, bomen zijn na de verkoop afgestorven als gevolg van het eerdere aanbrengen van verkeerde grond tijdens de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden in opdracht van de Staat. Deze oorzaak van het afsterven is door deskundigen…

Ontslagen docente stelt hoger beroep in maar moet € 150.000,– billijke vergoeding terugbetalen.

De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst met een docente op verzoek van Aeres Hogeschool ontbonden op grond van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding waarbij niet van Aeres gevergd kon worden dat deze voortduurt, terwijl herplaatsing niet mogelijk is. Daarbij kende de kantonrechter aan de docente een billijke vergoeding toe van € 150.000,–   De docente stelt hoger…

Werkgever verbreekt door bedrijfsarts geadviseerde radiostilte en moet daarom een billijke vergoeding betalen.

Een werknemer meldt zich via een whatsapp ziek met de volgende mededeling: ik trek het niet meer.   De werkgever bericht aan de werknemer:   Deze ziekmelding trekken wij (..) in twijfel en accepteren deze niet.   Toch schakelt de werkgever de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts constateert dat er sprake is van een medische aandoening,…

Buren vervangen kleine ramen door grotere ramen: geen nieuwe verjaringstermijn

In artikel 5:50 van het Burgerlijk Wetboek staat dat het verboden is om binnen twee meter vanaf de erfgrens ramen/vensters of anders muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben als deze ramen of werken direct uitzicht geven op het naburig erf. Vensters binnen twee meter zijn op grond van artikel 5:51 BW toegestaan…

Grote gevolgen van het overleggen van een valse factuur door aannemer in procedure

Deze zaak gaat over een verbouwing van een woning. In de procedure ging het om de vraag welke werkzaamheden de aannemer aan de woning had uitgevoerd en welk bedrag de opdrachtgevers daarvoor moesten betalen. De opdrachtgevers betwisten de omvang van de door de aannemer gestelde werkzaamheden.   Tijdens een zitting verzocht de kantonrechter urenspecificaties over…

Buurman moet coniferenhaag verwijderen en meebetalen aan bouw gemeenschappelijke scheidmuur

Het gaat in deze zaak om een geschil tussen buren over een coniferenhaag. Deze haag stond door verkrijgende verjaring van een strook grond op de juridische erfgrens tussen de percelen.   In artikel 5: 49 BW, lid 1 is kortgezegd bepaald dat ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente…

Ruime mogelijkheden voor het voorlopig getuigenverhoor in civiele zaken

In bepaalde zaken is het moeilijk om vooraf in te schatten of een civiele procedure een redelijke kans van slagen heeft. De wet bevat daarom een mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor om getuigen of deskundigen te horen voordat vorderingen in een procedure worden ingesteld.   Via het voorlopig getuigenverhoor kunnen de proceskansen beter ingeschat worden…

Makelaar voor 1/3e deel aansprakelijk voor onjuiste informatie aan kopers met betrekking tot dakisolatie

Een makelaar die namens verkopers optrad had mondeling aan de kopers van een woning meegedeeld dat het dak van een woning geïsoleerd was. De woning was eigendom van de overleden moeder van verkopers. De verkopers waren de enige erfgenamen. De kopers ontdekten na de eigendomsoverdracht van de woning dat het dak niet geïsoleerd was. De…

Belangrijk arrest van de Hoge Raad. Wanneer is een termijn in een ingebrekestelling redelijk?

Reeds eerder is in deze column aandacht besteed aan de ingebrekestelling (zie de column van 16 januari 2017; De ingebrekestelling)   De functie van een ingebrekestelling is om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven.   Een hoofdaannemer had zijn onderaannemer gesommeerd om binnen 5 dagen schriftelijk te verklaren dat een aantal…

Duur van partneralimentatie wordt verkort vanaf 1 januari 2020

De maximale duur van partneralimentatie bedraagt op dit moment 12 jaar. Deze termijn kan in onderling overleg worden verkort. Soms kan een rechter, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de duur beperken. Voor huwelijken die niet meer dan 5 jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen zijn geboren geldt een alimentatieduur die gelijk is…

Gevolgen van de  oplevering van een bouwwerk

In het bouwrecht is de oplevering van een werk een belangrijk moment.   Ontslag aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken tijdens de oplevering De hoofdregel is dat de aannemer wordt ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.   Aanvang van verjaringstermijnen voor vorderingen wegens  gebreken…

Hoge Raad maakt einde aan slapend dienstverband.

Werkgevers zijn in de eerste twee jaar ziekte verplicht het loon door te betalen. Na twee jaar volgt de keuring door het UWV en volgt meestal het ontslag van de werknemer. Sinds juli 2015 moet echter bij ontslag een transitievergoeding betaald worden. Veel werkgever kiezen er daarom voor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen.  …

Boete voor werknemer van € 700.000,– in plaats van bonus van € 100.000,–

Omdat een oud-werknemer van een Amsterdamse bedrijf in de offshore-industrie zijn nevenwerkzaamheden tegen de regels niet meldde bij dat bedrijf ontvangt hij geen 100.000 euro aan bonussen maar moet hij ruim 770.000 euro betalen aan het bedrijf.   Werknemer is op 2 april 2007 in dienst getreden bij OTS op basis van een arbeids-overeenkomst voor…

Verjaring en stuiting van een vordering

In het recht gelden diverse verjaringstermijnen.   Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar, voor zover de wet geen andere verjaringstermijn bepaalt. In de meeste gevallen verloopt een rechtsvordering echter al na 5 jaar, of zelfs minder. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van rechtsvordering.   Hieronder volgen enkele…

Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken

Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.   Deze regel is ervoor bedoeld om partijen te beschermen tegen gemachtigden of raadslieden van wie moet worden aangenomen dat hun optreden ernstige schade…

Moet een ontslagvergoeding bij echtscheiding worden gedeeld?

Bij een gemeenschap van goederen ontstaat vaak discussie of een tijdens het huwelijk uitgekeerde ontslagvergoeding als verknocht moet worden aangemerkt. Verknochte goederen (of schulden) zijn op de een of ander wijze verbonden met een van de echtgenoten. Daardoor vallen zij in beginsel niet in de gemeenschap van goederen.   De Hoge Raad heeft in 2018…

Nieuwe rechtspositie voor ambtenaren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheidswerkgevers uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven.   Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst   De ambtenaar heeft vanaf 1 januari 2020 geen eenzijdige aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. Zo kunnen…

Voorzieningenrechter; werkneemster heeft terecht mediation geweigerd. Werkgever moet het loon doorbetalen.

Werkneemster was op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst getreden als beheerder/administratief medewerkster/receptioniste. De tijdelijke arbeidsovereenkomst was (voor de 2e maal) verlengd tot 31 mei 2019   In december 2018 bezocht werkneemster de bedrijfsarts. Deze concludeerde dat sprake was van werkgerelateerde klachten, maar dat werkneemster medisch gezien arbeidsgeschikt is. De volgende dag kreeg werkneemster…

Hoge Raad formuleert criteria:  werkgever moet aan werknemer serieus en reëel gelegenheid bieden tot verbetering

  De hieronder te bespreken zaak betreft een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren. De kantonrechter wijst het verzoek tot ontbinding toe en het Gerechtshof heeft deze uitspraak bekrachtigd. De werkneemster stelt cassatie in bij de Hoge Raad met als argument dat het Gerechtshof heeft miskend dat op de werkgever de primaire verantwoordelijkheid rust om…

Geschrift of akte? Wie moet wat bewijzen?

In onderstaande procedure was sprake van verkoop van een winkelpand. Na de notariële eigendomsoverdracht vordert de verkoper van de koper een bedrag van € 135.600. De verkoper stelde dat tussen partijen was afgesproken, dat naast de koopsom (die uiteraard in de notariële akte van levering was vermeld), dit bedrag door koper verschuldigd was.   De…

Stiekeme bandopname. Waarheidsvinding leg het af tegen het verschoningsrecht.

In deze zaak ging het om mishandeling in de familiale sfeer door een vrouw. Deze mishandeling werd betwist. In een civiele procedure geldt de hoofdregel; wie stelt die bewijst. Het slachtoffer wilde het bewijs van de mishandeling leveren door een stiekeme bandopname van een gesprek met de broer van het slachtoffer en de stiefvader van…

Ingrijpende wijziging vertrouwensbeginsel bestuursrecht; overheid sneller gebonden aan uitlatingen bestuurders en ambtenaren

In een uitspraak van de 29 mei 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een ingirjpende uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel.   De Afdeling gaat veel verder dan voorheen en oordeelt dat bestuurders en ambtenaren vanaf nu veel makkelijker de overheid binden met hun uitlatingen en gedragingen.   Er wordt meer nadruk…

Burenruzie; alle vorderingen over en weer afgewezen door de rechter

In burenruzies worden soms kansloze vorderingen ingesteld. De navolgende vorderingen welke door de buren over en weer werden ingesteld, werden allemaal door een rechter in kort geding afgewezen:   De vordering om gedaagden te verbieden om vanuit hun woning de blik te richten op de eisers,  hun kinderen of hun bezoekers. Rechter:  dit handelen is…

Beëindiging alimentatie met terugwerkende kracht op grond van rapport privédetective/ veroordeling vrouw tot betaling recherchekosten van € 10.000,–

In de hieronder te bespreken procedure was in geschil de vraag of de onderhoudsverplichting van de man is geëindigd omdat de vrouw samenleeft als ware zij gehuwd met een nieuwe partner Ingevolge artikel 1:160 BW eindigt een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij wanneer deze…

Geen partneralimentatie wegens grievend gedrag.

In de hieronder te bespreken zaak heeft het Gerechtshof bepaald dat een vrouw geen recht heeft op partneralimentatie vanwege grievend gedrag jegens haar ex man.   Het hof stelt voorop dat de rechter bij het vaststellen van de alimentatieplicht rekening kan houden met omstandigheden van niet financiële aard; in uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van…

Mag u de grond van de buren gebruiken voor een verbouwing of onderhoud aan uw woning?  

Voor reparatie of onderhoud van uw huis kan het noodzakelijk zijn dat u het erf van uw buurman moet betreden, omdat de werkzaamheden anders echt niet kunnen worden uitgevoerd. U mag dan bijvoorbeeld een ladder op zijn/haar terras plaatsen om een nieuw raam te zetten of de dakgoot te repareren.   Het gaat hier om…

Concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor het gebruik van een concurrentiebeding en relatiebeding in contracten voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om voor een bepaalde periode werkzaamheden te verrichten voor concurrenten of relaties van de werkgever. In een relatiebeding wordt verboden…

Een duur telefoontje naar de deurwaarder

In de hieronder te bespreken zaak was de gedaagde partij op 16 augustus 2017 via een verstekvonnis veroordeeld. Gedaagde heeft op 16 februari 2018 een zogenaamde verzet dagvaarding uitgebracht waarmee zij tegen het verstekvonnis in verzet komt. Gedaagde was hiermee te laat omdat de termijn voor het uitbrengen van een de verzet dagvaarding toen al…

Retentierecht van de aannemer en het vereiste van feitelijke macht

Het retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan de eigenaar van die zaak op te schorten, totdat zijn vordering is betaald. Denk aan een horlogemaker die een horloge pas hoeft terug te geven aan…

Bijzondere bedingen in koopovereenkomsten

Ouderdom clausule In koopovereenkomsten met betrekking tot oudere huizen wordt vaak een zogenoemde ouderdomsclausule opgenomen. Bij de koop van een woning mag de koper ervan uit mag gaan dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, dat wil zeggen dat in de woning op een veilige manier en met een redelijke mate van duurzaamheid gewoond…

Ten dele gebouwd op de grond van de buurman. Wat nu? (deel II)

In een eerdere column is ingegaan op de mogelijkheid om een gedeeltelijke overbouw op grond van de buurman te legaliseren. Dit is mogelijk indien de eigenaar van een overbouw onevenredig veel zwaarder wordt benadeeld dan de eigenaar van de grond (artikel 5: 54 BW). Hieronder wordt ingegaan op een andere mogelijkheid om een vordering tot…

(Ten dele) gebouwd op de grond van de buren, wat nu?

Het gebeurt regelmatig dat iemand, al dan niet per ongeluk, bouwt op de grond van een ander. Van belang in dergelijke zaken is artikel  5: 54 BW, dat onder andere het volgende bepaald: Is een gebouw of werk ten dele op, boven of onder het erf van een ander gebouwd en zou de eigenaar van…

Veroordeling tot beëindiging van een slapend dienstverband

Werkgevers zijn in de eerste twee jaar ziekte verplicht het loon door te betalen. Na twee jaar volgt de keuring door het UWV en volgt meestal het ontslag van de werknemer. Sinds juli 2015 moet echter bij ontslag een transitievergoeding betaald worden Het gebeurt regelmatig dat werkgevers zieke medewerkers weigeren te ontslaan na twee jaar,…

Schade aan omliggende panden bij bouwwerkzaamheden

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid niet in acht is genomen, dan is de bouwende partij daarvoor op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) aansprakelijk. Heiwerk kan leiden tot scheuren…

Kan een werknemer ook ontslag op staande voet nemen?

Een werknemer kan zelf ontslag op staande voet nemen, ook al komt dit weinig voor. Ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt opgezegd zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht wordt genomen. Daarvoor is vereist dat sprake is van een zogenaamde dringende reden. De wet (artikel 7: 679 lid 2 BW)…

Vergoeding van advocaatkosten

De verliezende partij in een procedure wordt doorgaans veroordeeld tot het betalen van onder meer de advocaatkosten van de eisende partij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Aan deze proceshandelingen…

Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.

Bij werkgever, een producent en leverancier van uitvaartkisten, urnen en aanverwante artikelen, vond in 2011 een reorganisatie plaats. Besloten is het accent te verleggen van een productiebedrijf naar een assemblagebedrijf. Een aantal machines is verdwenen en in de nieuwe organisatiestructuur zijn enkele functies komen te vervallen. Een en ander heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand…

Niet de Tesla, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto zit is de feitelijke bestuurder.

Een bestuurder van een Tesla model X, die is bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, was naar de rechter gestapt omdat hij vindt dat niet hij, maar de Tesla met Autopilot de feitelijke bestuurder is. De officier van justitie had een administratieve sanctie opgelegd van € 230,–   Argumenten van…

Aandachtspunten bij een koop- aannemingsovereenkomst

  Bij koop- aannemingsovereenkomsten geldt een in de wet vastgelegde consumentenbescherming.   Bedenktijd bij koop aan in de overeenkomst Nadat aan de koper de koop-/aannemingsovereenkomst ter hand is gesteld geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen die periode heeft de koper het recht op de overeenkomst te ontbinden.   Betaling in termijnen  In de…

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer moet de opdrachtgever soms) behoeden voor foute keuzes. De aannemer is op grond van de wet (artikel 7:754 BW) verplicht om bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dit betreft de zogenaamde…

Herstel van een fout in een vonnis

De rechter kan op twee manieren een fout in een vonnis herstellen. Artikel 31 Rv. bepaalt dat de rechter te allen tijde, zowel op verzoek van een partij als ambtshalve, een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent aan kan passen. Er moet daarbij sprake zijn van evidente verschrijvingen…

Vernietigd non concurrentiebeding

Uit onderhavige kort geding uitspraak blijkt eens te meer dat hoge eisen worden gesteld aan een non concurrentiebeding. Er dient in het beding zelf gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Dit noopt de werkgever tot een concrete afweging en voorkomt dat lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van…

Hoge Raad: werknemer die vlak voor pensioen wordt ontslagen heeft recht op volledige transitievergoeding.

Werknemer (geboren in 1952) is op 1 augustus 1978 in dienst getreden als docent bij de rechtsvoorganger van de stichting katholieke scholengroep voor voortgezet onderwijs. Aan de werknemer is, na een ziekteperiode van 14 november 2011 tot 11 november 2013, per 11 november 2013 een WGA-uitkering toegekend voor 36,64%. Hij is vervolgens voor de resterende…

Scheurvorming in gekochte woning. Beroep op dwaling afgewezen. Woning is min of meer stabiel.

De koper van een bestaande woning werd geconfronteerd met scheurvorming in de aanbouw van die woning. De koper stelde dat sprake was van een verborgen gebrek. Een dergelijk gebrek behoefde hij als koper immers niet te verwachten toen hij de koopovereenkomst aanging. De koper beroept zich op dwaling en hij vordert ontbinding van de koopovereenkomst.…

Onjuiste informatie in verkoopbrochure niet voldoende voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling.

In het hieronder te bespreken arrest oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat onjuiste informatie in een verkoopbrochure niet voldoende is voor een geslaagd beroep op non- conformiteit en dwaling. De eigenaren hadden hun woning vanaf 2006 gestoffeerd verhuurd nadat gebleken was dat zij voor de woning geen koper konden vinden. In april 2015 besloten de eigenaren…

Rozemarijn of drugs?

Volgens een casino had de werknemer tijdens werktijd een klein doorzichtig plastic zakje met drugs in ontvangst genomen van een klant.  De werknemer beweerde dat het niet om drugs ging maar om een sample van rozemarijn. De werknemer dreef naast zijn werkzaamheden bij het casino een online groente- en fruitwinkel en was in dat kader…

Misbruik van faillissementsrecht; gerechtshof veroordeelt bestuurder van failliete vennootschap hoofdelijk tot betaling van achterstallig salaris, transitievergoeding en schadevergoeding

Soms proberen werkgevers via een eigen faillissementsaanvrage van de vennootschap onder de (strenge) ontslagregels uit te komen. In de hieronder te bespreken uitspraak kreeg de bestuurder echter het spreekwoordelijke deksel op de neus. De werkgever had tevergeefs een ontslagvergunning aangevraagd voor werknemer bij het UWV. Nadat deze ontslagvergunning was geweigerd nam de werkgever het initiatief…

Hoge Raad voorziet in een leemte in de wet: bij gedwongen urenvermindering recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

.Een leerkracht van een scholenkoepel voor speciaal onderwijs, spande een zaak aan tegen haar werkgever nadat zij in 2015 haar voltijdcontract moest inruilen voor een aanstelling van 0,55 fte. Ze was in 2013 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en na overleg besloten werkgever en werknemer dat zij minder zou gaan werken. Haar voltijdcontract werd opgezegd en ze…

Kan een leaseauto een arbeidsvoorwaarde zijn indien daarover niets is bepaald in de arbeidsovereenkomst?

Werknemer, een office manager bij een koeriersbedrijf, wordt ziek. De werkgever eist de leaseauto, tankpas en mobiele telefoon van werknemer op. In de Cao is bepaald dat werknemer in bruikleen afgestane zaken moet teruggeven als werkgever daar om vraagt.  De werknemer weigert de auto terug te geven. Hij beroept zich daarbij op een bepaling uit…

Hoge Raad: NVM makelaar aansprakelijk voor vermelding onjuiste woonoppervlakte

De ledenraad van de NVM heeft op 4 juni 2010 bepaald dat per 1 september 2010 alle meetgegevens voor woningen gebaseerd, en zo nodig gecorrigeerd, dienden te zijn op basis van de ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’ (hierna: de meetinstructie). Dit houdt in dat NVM-makelaars verplicht zijn om in de verkoopinformatie de netto-woonoppervlakte…

Terecht op staande voet ontslagen en toch een transitievergoeding?

Het is mogelijk dat een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen aanspraak kan maken op een transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad in een recent arrest bepaald.   De zaak betrof een magazijnmedewerker die onder invloed van alcohol verschijnt op zijn werk. Nadat de werknemer was gewaarschuwd ging hij echter na enige tijd…

Bedrog tijdens een procedure

    Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld dan wordt het vonnis na verloop van tijd  definitief, oftewel; het vonnis krijgt ‘kracht van gewijsde’. Gevolg hiervan is dat tegen de veroordeling niets meer gedaan kan worden. Er kunnen echter omstandigheden aanwezig zijn die kunnen maken dat dit onaanvaardbaar is.  …

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onderneming drijven va een besloten vennootschap betekent niet dat de bestuurder (volledig) is beschermd tegen verhaal door crediteuren van de vennootschap op zijn/haar privé vermogen. Het Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen twee soorten van bestuurdersaansprakelijkheid: de interne en de externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid is flink in beweging. Er is een voortdurende stroom van jurisprudentie…

Kun je 20 jaar na de scheiding nog een verdeling van de  huwelijksgoederengemeenschap vorderen?

Een vrouw komt, na een (gesteld) schijnhuwelijk dat in 1997 is voltrokken en maar 8 maanden heeft geduurd, bijna 20 jaar later ineens met een vordering tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Deze vordering beperkt de vrouw tot de helft van de waarde van een perceel grond in Suriname. Het verweer van de man dat slechts…

Werknemer ontvangt toch een transitievergoeding ondanks (terecht) ontslag op staande voet

Een medewerker had eerst een sales, marketing en PR functie maar na verloop van tijd ging de medewerker de functie van accountant manager vervullen. De werkgever verzocht de medewerker om zijn LinkedInprofiel aan te passen omdat daar nog expliciet werd vermeld dat de medewerker ook een marketing en PR functie had.   De medewerker weigerde…

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe van € 628.000 euro.

In de hieronder te bespreken uitspraak werd de tot nu toe hoogste billijke vergoeding toegekend. Werknemer  was in juni 1983 op 23- jarige leeftijd bij werkgever (een zakelijke reis- en evenementen organisatie) in dienst getreden. Hij vervulde de functie van Senior Projectmanager. Zijn bruto salaris bedroeg € 6.637,– per maand. De werknemer krijgt te horen…

Geen koopovereenkomst woning tot stand gekomen via WhatsApp.

In het hieronder te bespreken kort geding stond ter discussie of een koopovereenkomst tot stand was gekomen via een WhatsApp.   Partijen zijn in gesprek gegaan over de (ver)koop van de woning.  Kopers hebben op 25 februari 2018 de vraagprijs van verkopers aanvaard.   Op 3 maart 2018 hebben verkopers een e-mail aan kopers gezonden…

Verzekerde wint procedure tegen Arag

In de hieronder te bespreken uitspraak vorderde een verzekerde dat Arag gehouden is om op basis van de rechtsbijstandsverzekering een ongelimiteerde vergoeding te betalen van de advocaatkosten.   Volgens verzekerde beroept Arag zich ten onrechte op een maximaal bedrag voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Zij wijst er op dat artikel 2.6 van de…

Landjepik van gemeentegrond

Het gebeurt regelmatig dat een burger gemeentegrond in bezit neemt door openbaar groen bij een tuin te trekken. Door bevrijdende verjaring kan soms de eigendom van het openbaar groen verkregen worden. Volgens de wet is het zo dat wie een goed in bezit heeft op het moment waarop de rechtsvordering tot het terugeisen van het…

Geslaagd beroep op matiging van een boetebeding.

In overeenkomsten kunnen boetebedingen worden overeengekomen voor het geval een partij niet aan een of meerdere verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Met een boetebeding wordt een partij aangespoord de overeenkomst na te komen. Dergelijke bedingen zijn in beginsel rechtsgeldig maar de wet bevat een bepaling op grond waarvan een partij aan de rechter kan vragen…

Gedaagden handelen onrechtmatig door dochter en schoonzoon niet in staat te stellen afscheid te nemen van overleden (schoon-) moeder. Voorzieningenrechter legt zeer verstrekkende voorzieningen op met een dwangsom van € 50.000,–

Begin maart 2018 is mevrouw X overleden. In het hieronder te bespreken kort geding weigerden gedaagden om aan de dochter en de schoonzoon van mevrouw X  informatie te geven over de uitvaart, de datum en tijd van de crematie. Zij hebben aan Yarden opdracht gegeven daarover geen informatie te verstrekken en aan de dochter en…

Verbreking samenwoning. Vordering vrouw tot terugbetaling opknapbeurt huurwoning wordt voor een klein deel toegewezen op basis van de redelijkheid en billijkheid

Tijdens de samenwoning ontving de vrouw een erfenis. Daarvan werd € 10.000  gebruikt om de huurwoning op te knappen. Het betrof schilderwerken en het leggen van een nieuwe vloer. Nadat de samenwoning werd verbroken start de vrouw een procedure waarin zij het door haar geïnvesteerde bedrag van € 10.000 van haar ex-vriend terugvordert.. De vrouw…

Rechter kwalificeert werkzaamheden huishoudelijke hulp als arbeidsovereenkomst en kent ontslagvergoedingen toe

Een huishoudelijke hulp heeft met ingang van medio februari 2017 huishoudelijke werkzaamheden verricht. Partijen zijn met elkaar in contact gekomen via een bemiddelingsorganisatie. Partijen verschillen van mening over de vraag of tussen hen al dan niet een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens de huishoudelijke hulp is dit het geval. De wederpartij betwist dit en…

Buurjongen schiet drone van buurman uit de lucht. Botsing tussen eigendomsrecht en privacy.

Buurjongen schiet drone van buurman uit de lucht. Botsing tussen eigendomsrecht en privacy.   Een buurman vliegt met een drone met camera boven de tuin van de buren. De buurjongen schiet met een welgemikt schot de drone met een luchtbuks uit de lucht.  De eigenaar van de drone start een procedure bij de rechtbank waarin…

Bij Keukenconcurrent bestelde en reeds geproduceerde keuken terecht door koper geannuleerd.

Een consument kocht in augustus 2017 een keuken bij de Keukenconcurrent in Waalwijk. Op 31 maart 2016 had Keukenconcurrent een aannemer bij de koper langs gestuurd. De aannemer gaf aan dat de elektra in de woning verouderd was en dat voor het veilig kunnen plaatsen en aansluiten van de keuken, ingrepen in de elektravoorziening, waaronder…

Eigenaar van woning vordert met succes dat de Staat een brug moet aanleggen ter waarde van 2,5 miljoen euro.

In de hieronder te bespreken procedure vordert een eigenaar van een woning dat de Staat der Nederlanden een brug aanlegt om zijn perceel (beter) te kunnen bereiken. In het kader van een onteigening was de bestaande toegangsweg tot zijn perceel kwijtgeraakt. Na de onteigening blijft slechts een toegangsweg over via een overloop. Een overloop is…

Burengeschil. Maximale dwangsommen verbeurd

Twee buren zijn verwikkeld in een langslepend conflict. Buurman A start een procedure tegen buurman B wat resulteerde in een vonnis waarin buurman (B) werd  veroordeeld om alle lichtopeningen die zich bevinden in zijn pand, voor zover deze grenzen aan het perceel van buurman A te voorzien van vaststaande en ondoorzichtige vensters, op straffe van…

Hoge raad: studenten hebben recht op gedeeltelijke teruggave van cursusgeld na staking van de studie.

Tot 2016  was er in de rechtspraak onduidelijkheid of studenten na het staken van hun studie al dan niet recht hebben op gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld. In de hieronder te bespreken zaak kreeg een student zowel bij de kantonrechter, het gerechtshof alsook hij de Hoge Raad gelijk. TIO is een particuliere onderwijsinstelling. Een student…

Extreem gevaarlijk rijgedrag van Transavia piloot niet voldoende reden voor ontslag

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot die met zijn vader een zogenoemde straatrace hield en waarbij een dodelijk slachtoffer viel, niet ontslaan. Dit oordeelde de kantonrechter te Amsterdam op 12 februari 2018. Op 16 maart 2016 vond in Loosdrecht een ernstig ongeval plaats, waarbij de vader  van de piloot betrokken was. Bij dat ongeval (waarbij de…

Geschillen over meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan de door de opdrachtgever gewenste (van hemzelf of van de aannemer afkomstige) toevoegingen of veranderingen die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen, maar wel door de aannemer zijn verricht. Daaronder valt dus ook de situatie dat de aannemer zelf zaken tegenkomt die anders uitgevoerd moeten worden dan eerst bedacht…

Concurrentiebeding van makelaar met een looptijd van twee jaar houdt stand bij kantonrechter

Een makelaar vordert opheffing c.q. schorsing van een non concurrentiebeding. Het beding geldt voor twee jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst en had betrekking op een straal van 15 kilometer vanuit de vestigingsplaats van de ex- werkgever.   De makelaar stelt dat het beding slechts betrekking had op de functie van assistent- makelaar. Na…

Belangrijke wetswijziging huwelijk en partnerschap per 1 januari 2018

Voor iedereen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat na 1 januari 2018 zal dit niet meer automatisch in gemeenschap van goederen zijn, maar geldt de standaard beperkte gemeenschap van goederen.   Het oude wettelijke stelsel van gemeenschap van goederen In het oude stelsel, dat overigens dateert uit het einde van de 19e eeuw, waren…

VPRO moet journalist € 192.571,61 betalen, waaronder € 10.000,– netto ter zake van immateriële vergoeding

  Een journalist en de VPRO zijn in een arbeidsconflict geraakt. De oorsprong van dit conflict ligt in 1998, toen de journalist als beginnend radiomaker en fotograaf voor het programma Argos onderzoek deed naar het fotorolletje van doodgeschoten moslims dat in 1995 in Srebrenica door een Dutchbatter was gemaakt en vervolgens bij het ontwikkelen in…

Vrijwilliger kan dezelfde rechtsbescherming hebben als een werknemer

Vrijwilliger kan dezelfde rechtsbescherming hebben als een werknemer   Een vrijwilliger is lid van de zogeheten klusgroep van de Parochie en voert in dat verband vrijwilligerswerkzaamheden uit. Met goedkeuring van de Parochie zou de klusgroep verlichting plaatsen op een dak van de kerk. De vrijwilliger is tijdens het verrichten van deze vrijwilligerswerkzaamheden van het dak…

Rente en recht

  Wettelijke rente wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de schuldeiser lijdt door het niet op tijd ontvangen van zijn geld van zijn debiteur.   Wettelijke rente: artikel 6:119 BW   De grondslag voor de aanspraak op wettelijke rente is vastgelegd in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.   De hoogte…

Meten is weten! Aansprakelijkheid van makelaars voor het vermelden van onjuiste woonoppervlakten

In 2010 is de ‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’ opgesteld door makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. Een NVM-makelaar is vanaf 15 juni 2010 gehouden om volgens een voorgeschreven Meetinstructie (op basis van NEN 2580) de woonoppervlakte te bepalen en juist te vermelden. Makelaars die woningen aanbieden…

Ex vrouw moet ten onrechte ontvangen alimentatie terugbetalen alsmede € 24.886,68 vanwege onderzoekskosten recherchebureau

  In de wet (artikel 1: 160 BW) is bepaald dat wanneer een partneralimentatie ontvangende partij trouwt of samenwoont als ware hij/zij gehuwd, of een geregistreerd partnerschap aangaat, het recht op partneralimentatie komt te vervallen. In de hieronder te bespreken procedure vorderde de ex man niet alleen de door hem betaalde partneralimentatie terug maar ook…

Moeder van werknemer overlijdt door thuisbesmetting asbest; werkgever aansprakelijk

In maart 2013 wordt bij de moeder van een werknemer de ziekte maligne mesothelioom vastgesteld. Naar de huidige stand van de wetenschap is de oorzaak hiervan gelegen in blootstelling aan asbestvezels. In april 2013 stelde de moeder de werkgever schriftelijk aansprakelijk. De moeder is op 7 november 2013 overleden. In een procedure bij de rechtbank…

Is een werkgever aansprakelijk voor een burn- out?

  Op grond van artikel 7:658 BW heeft een werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemer. Een werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat zijn werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Uit een arrest van de Hoge Raad (HR 11 maart…

Acht jaar voor niets gewerkt!

  Een dochter stelt dat zij van april 1982 tot en met september 1990 maandelijks (contante) bedragen aan haar ouders heeft geleend doordat zij het loon dat zij verdiende in de Chinese restaurants waar zij werkte (en contant kreeg uitbetaald) telkens aan haar ouders heeft geleend. De ouders hebben een Chinees restaurant gehad, welk restaurant…

Koop appartement in hartje Amsterdam; niet verkrijgen parkeervergunning geen essentieel onderdeel van koopovereenkomst!

  In 2012 was gestart met een nieuwbouwproject, bestaande uit een appartementencomplex te Amsterdam.   De ondernemer had ervoor gekozen geen inpandige parkeervoorziening te realiseren voor dit project.   In de verkoopbrochure was vermeld:   “Het is mogelijk om een eigen parkeerplaats te huren op vijf minuten loopafstand van jouw woning”   Een aantal kopers…

Appartementsrecht; mogelijkheden tot wijziging van de breukdelen

Bij  splitsing in appartementsrechten wordt op basis  van breukdelen bepaald voor welk gedeelte van het complex een appartementseigenaar het exclusief gebruiksrecht heeft. Deze breukdelen zijn de basis voor het berekenen en vaststellen van de bijdrage in de gezamenlijke servicekosten. De breukdelen worden vermeld in de akte van splitsing. De wet gaat ervan uit dat de…

Enkele aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsoverereenkomst

Enkele aandachtspunten bij het sluiten van een beëindigingsoverereenkomst   Indien uw werkgever aan u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt neem dan de tijd om eerst juridisch advies in te winnen voordat u tot ondertekening overgaat. Onder meer de onderstaande punten dienen gecontroleerd te worden.   Bijdrage in juridische kosten In veel gevallen stellen werkgevers een bedrag ter…

Klaag en stuit op tijd bij bouwfouten

Verjaring aansprakelijkheid aannemer, hoe zit het precies? Hoe zit het met de verjaring van de aansprakelijkheid van de aannemer? Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde werk, dan moet de opdrachtgever op tijd bij de aannemer klagen. Artikel 7:761 BW bepaalt dat een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk…

Snelle nieuwe procedure voor geschillen bij lopende bouwprojecten bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  

Snelle nieuwe procedure voor geschillen bij lopende bouwprojecten bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.     Sedert eind 2016 bestaat een nieuwe procesgang bij de raad van arbitrage voor de bouw, het zogenaamde Fast Track Bindend Advies.  Hiermee is het mogelijk om snel en in alle beslotenheid een uitspraak te verkrijgen. De uitspraak…

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s   Buurman A is als gevolg van een dwarslaesie gehandicapt en zit in een rolstoel en ligt veel in bed. In verband hiermee hebben verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden aan zijn woning. Kennelijk hebben die verbouwingen tot verschillende bestuursrechtelijke procedures geleid met buurman B waardoor de verhouding…

Zwarte inkomsten en alimentatie

In een zaak die leidde tot een uitspraak van het Hof Arnhem- Leeuwarden, stelde de man dat zijn inkomen zodanig was gedaald dat hij de eerder vastgestelde kinderalimentatie niet meer kon betalen.  De rechtbank Amsterdam wees het verzoek tot vermindering van kinderalimentatie toe. De kinderalimentatie werd door de Rechtbank op nihil gesteld. De  man had…

Voorzieningenrechter legt WOB verzoeken van ondernemer aan banden.

Voorzieningenrechter legt WOB verzoeken van ondernemer aan banden.   De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) biedt elke Nederlandse burger de mogelijkheid om inzage te krijgen in de informatie die bij de overheid berust. Dit kan eenvoudig gebeuren door schriftelijk of mondeling een WOB-verzoek in te dienen bij een bestuursorgaan.   Een ondernemer, die een geschil…

Hoge Raad biedt duidelijkheid over criteria billijke vergoeding; gouden handdruk (deels) weer terug in het arbeidsrecht?

Hoge Raad biedt duidelijkheid over criteria billijke vergoeding; gouden handdruk (deels) weer terug in het arbeidsrecht? De ontslagvergoeding is in juli 2015 versoberd. Een werknemer die twee jaar of langer bij een bedrijf heeft gewerkt, heeft recht op een ’transitievergoeding’ van maximaal 76 duizend euro of een jaarsalaris. Hiermee kwam een definitief einde aan de…

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?   In een dagvaarding wordt een partij opgeroepen om op een bepaalde dag te verschijnen voor de rechter. Indien het  een zaak voor de kantonrechter betreft dan kan de gedaagde in de procedure verschijnen zonder tussenkomst van een advocaat. Indien het een zaak betreft met een zogenaamde verplichte…

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s

Vrouw mag van de rechtbank haar ex- man niet langer bestoken met naaktfoto’s   Na een echtscheiding hebben zich diverse incidenten tussen partijen voorgedaan.   De man heeft tegen de vrouw aangiften gedaan van vernielingen. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen de man van psychische mishandeling/vernielingen en smaad/laster. De vrouw verzond tientallen pornografisch getinte foto’s…

Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?

Is thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?   Een werknemer mocht op vrijdagen thuiswerken. Op een bepaald moment ontstond kritiek op zijn functioneren. Daarom werd de werknemer verzocht om in het kader van een verbetertraject om ook op vrijdagen op kantoor te komen werken.  De werknemer stemde daarmee in.   Nadat gebleken was dat de werknemer weer goed…

Medewerker verzorgingstehuis laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc achter; geen ontslag.

Medewerker verzorgingstehuis laat demente bejaarde per ongeluk een nacht op de wc achter; geen ontslag.   Een medewerker van een verzorgingstehuis ontdekt ‘s morgens een dementerende vrouw aan, hangend in de tillift boven het toilet. Het bleek dat zij de avond daarvoor door een collega verzorger daar was neergezet, waarna hij haar vervolgens was vergeten.…

De overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening   De overeenkomst van geldlening is een vorm van verbruiklening. Verbruiklening is de overeenkomst waarbij de ene partij (leninggever) aan de andere partij (leningnemer) een zekere hoeveelheid goederen (geldsom) afgeeft, onder voorwaarde dat de andere partij zich verbindt om een gelijke hoeveelheid terug te geven.   Partijen zijn vrij de voorwaarden…

De aansprakelijkheid van een werkgever voor bedrijfsongevallen

De aansprakelijkheid van een werkgever voor bedrijfsongevallen   De belangrijkste wettelijke bepalingen over werkgeversaansprakelijkheid staan in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Het uitgangspunt van dit artikel is dat als een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen.   De werkgever is…

Partneralimentatie

Partneralimentatie   Volgens de wet wordt partneralimentatie vastgesteld op basis van behoefte en draagkracht. De wet omschrijft echter niet wat onder behoefte en draagkracht moet worden verstaan.   Volgens de rechtspraak wordt de behoefte aan partneralimentatie onder andere bepaald door de mate van welvaart tijdens het huwelijk. Van belang is dat de rechter kennis kan…

Aannemingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden via omzettingsverklaring

Aannemingsovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden via omzettingsverklaring   De eigenaar van een woning had met betrekking tot een verbouwing een aannemingsovereenkomst gesloten.   De uitvoering van de werkzaamheden liet te wensen over.   Bij brief van 2 mei 2016 is de aannemer gesommeerd de gebreken binnen 7 dagen na dagtekening van die brief te herstellen. In die…

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten

Mogelijkheden om partneralimentatie te verkorten   Partneralimentatie dient in beginsel 12 jaar worden betaald. Deze termijn van 12 jaar vangt aan op de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven.   Alleen indien een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een kortere termijn voor de betaling…

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.

Man gedeeltelijk aansprakelijk voor verduistering van € 572.184,67door zijn vrouw.   Een werkneemster had bij haar voormalige werkgever in de periode van 1 maart 2014 tot en met 29 januari 2016 een bedrag verduisterd van € 572.184,67 De werkgever meende dat de echtgenoot, naast de werkneemster, hoofdelijk aansprakelijk was voor terugbetaling van dit bedrag omdat…

Ontslag op staande voet vanwege hap uit donut

Ontslag op staande voet vanwege hap uit donut   Een medewerkster van een supermarkt had een hap uit een donut genomen die deel uitmaakte  van een grote partij donuts die na afloop van de werkdag zouden worden weggegooid, omdat deze donuts niet langer houdbaar waren. De medewerkster stelde dat zij de hap uit de donut…

De waarde van een handtekening

De waarde van een handtekening   in Nederland kunnen nagenoeg alle overeenkomsten mondeling tot stand komen. In principe is dus een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig. Uiteraard zijn hierop, zoals gebruikelijk in het recht, uitzonderingen zoals bijvoorbeeld de koop van een onroerende zaak (zoals een woning. Op een aantal rechtsgebieden gelden aparte regels. In het arbeidsrecht kan…

Ontslag op staande voet wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

Ontslag op staande voet wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik? Een managementassistente bij een bank werd op staande voet ontslagen omdat zij een bedrag van € 70 had weggenomen uit de portemonnee van een collega. De medewerkster vocht dit ontslag aan bij de kantonrechter. Zij vorderde om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen en haar…

Kinderleidster op staande voet ontslagen na vergeten kind in eigen auto

Kinderleidster op staande voet ontslagen na vergeten kind in eigen auto   Een kinderleidster was ongeveer 33 jaar in dienst bij een kinderdagverblijf. Op een mooie zomerse dag vond een bezoek met de kinderen  plaats aan een buitenspeeltuin. De kinderleidster had een aantal van de kinderen met haar eigen auto vervoerd. Na circa 1 ½…

Boetebesluit geluidsoverlast VVE door kantonrechter vernietigd

Boetebesluit geluidsoverlast VVE  door kantonrechter vernietigd     In een periode van zeker twee jaar ontving het bestuur van een vereniging van eigenaren (VVE) veel klachten met betrekking tot geluidsoverlast afkomstig van een gezin met kinderen. Er was onder meer regelmatig sprake van harde muziek tot in de nacht. Ondanks waarschuwingsbrieven van het bestuur van…

Paard zakt door brug. Wie is aansprakelijk?

Paard zakt door brug. Wie is aansprakelijk?   Een mevrouw wandelt met haar paard aan de hand door een natuurgebied. Op een loopbruggetje zakt het paard met één been erdoorheen. Het paard raakt hierdoor geblesseerd. De eigenaresse start vervolgens een procedure tegen  het waterschap die beheerder is van het natuurgebied.  De eigenaresse baseert zich in…

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   Pas nadat een rechter een vonnis heeft gewezen is het mogelijk om betaling af te dwingen. Dit gebeurt via het leggen van een executoriaal beslag. Indien de schuldenaar de verschuldigde prestatie niet nakomt dan kan de deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Dit kan enige tijd…

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?   Een  caféhouder (A) had in de aanloop naar het carnavalsfeest in Hulst een advertentie laten zetten in de plaatselijke carnavalskrant met daarin een verbasterde naam van een andere caféhouder. met daarbij de volgende tekst:   Eu, is me dà verschiete, Carnaval tussen doomos en travestiete. Iedere…

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken   De wet bepaalt dat een alimentatieplicht eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als ware zij (of hij) gehuwd. In de rechtspraak zijn hiervoor criteria ontwikkeld. Er dient bewezen te worden dat:   een duurzame affectieve (liefdes-) relatie bestaat sprake is van samenwoning sprake is van een wederzijdse zorgplicht, en:…

Gerechtshof: Herplaatsing werknemer is gelegenheid tot verbetering

Gerechtshof: Herplaatsing werknemer is gelegenheid tot verbetering   Een werknemer was op 20 september 2010 in dienst getreden van een bouwbedrijf als projectcoördinator. Zijn werkzaamheden bestonden uit het plaatsen, realiseren, bewaken en sturen van de werkzaamheden van één of meerdere beheer-, onderhoud- en renovatieprojecten van de werkgever.   Op 16 oktober 2013 heeft een herschikking…

Kantonrechter geeft waarschuwing aan werkgever (en andere werkgevers) door toekenning van een hoge billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding

Kantonrechter geeft waarschuwing aan werkgever (en andere werkgevers) door toekenning van een hoge billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding   De kantonrechter in Assen heeft op 19 december 2016 een hoge billijke vergoeding toegekend aan een werknemer, dit als afschrikkend voorbeeld voor de werkgever en andere werkgevers. Een ziekenhuis diende een ontbindingsverzoek in tegen een ziekenhuisapotheker…

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht   Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, onder andere via wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst in dat geval eindigt worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst (soms ook wel beëindigingsovereenkomst) worden verschillende onderwerpen geregeld zoals een beëindigingsvergoeding, vrijstelling van werk, aanspraak op een bonus, (positief)…

Nietigverklaring van een huwelijk

Nietigverklaring van een huwelijk     Naar aanleiding van een door een man in de krant geplaatste advertentie met de titel: Man zoekt een vrouw, maar heeft die nog niet gevonden…’ heeft een 70- jarige vrouw contact met de man opgenomen. De man was 15 jaar jonger dan de vrouw. Twee weken na de eerste…

De ingebrekestelling

De ingebrekestelling     Een onvolledige ingebrekestelling of het ontbreken daarvan kan grote gevolgen hebben.   Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van een schuldeiser aan de schuldenaar waarin is opgenomen dat de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld indien hij de overeengekomen prestatie niet binnen een redelijke termijn verricht.   Let op: een ingebrekestelling kan niet…

Verjaring in het civiele recht

Verjaring in het civiele recht   In het kader van deze column is het niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle verjaringstermijnen in het civiele recht en de daarbij behorende problematiek. Het onderstaande betreft daarom slechts een globaal overzicht.   De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na…

Wat is een bouwwerk?

Wat is een bouwwerk?   Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Indien men zonder deze omgevingsvergunning toch een dergelijk bouwwerk bouwt, dan is het…

Dure amoureuze Whats App berichten onder werktijd

Dure amoureuze Whats App berichten onder werktijd     In het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst was overeengekomen dat de werkgever aan de werknemer de tegenwaarde van de niet opgenomen verlofuren zou betalen. Ondanks herhaalde aanmaning weigerde de werkgever deze uren te betalen.   De werknemer start een procedure bij de kantonrechter waarin…

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht     Een ambtenaar is verplicht om de uit de functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen. Kortom; de ambtenaar dient zich te gedragen van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien een ambtenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar betaamt, kan sprake…

Problemen bij beëindiging arbeidsovereenkomst met harddrugs verslaafde.

Problemen bij beëindiging arbeidsovereenkomst met harddrugs verslaafde.   Een magazijnmedewerker melde zich in juni 2015 ziek bij de werkgever. Het bleek dat de medewerker verslaafd was aan harddrugs waardoor hij gedurende een maand werd opgenomen in een behandelcentrum. Vervolgens kwam hij in een nazorgtraject terecht. Op basis van een door de bedrijfsarts geadviseerd opbouwschema werd…

DAS veroordeeld tot herstel arbeidsovereenkomst met senior jurist

DAS veroordeeld tot herstel arbeidsovereenkomst met senior jurist   Een  senior jurist van Das rechtsbijstand had buiten werktijd op eigen naam een kennis bijgestaan in een juridische procedure. Deze kennis had een Das rechtsbijstandsverzekering maar Das had laten weten dat zijn geschil niet werd gedekt door de polis bij DAS.  Aangezien het door de senior…

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.   Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces. Daartoe behoort het recht op een openbare behandeling met vrije toegang tot de rechtszaal voor pers en publiek.  De gedachte achter de openbaarheid van rechtspraak is dat het voor…

Koper bekend met asbest in woning; verkoper toch aansprakelijk voor schade

Koper bekend met asbest in woning; verkoper toch aansprakelijk voor schade   De aanwezigheid van asbest levert bij verkoop van een woning niet altijd een gebrek op in de zin van de wet. In oudere woningen zijn vaak asbesthoudende materialen gebruikt. Daarop dient een koper bedacht te zijn. Hoe gevaarlijk dit in een concreet geval…

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.   Op 27 augustus 2013 was ten laste van een schuldenaar beslag gelegd onder drie verschillende banken. De schuldenaar heeft vervolgens bij de gerechtsdeurwaarders geklaagd over deze gang van zaken. De schuldenaar beriep zich op artikel 10 van de verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders (verder; de Verordening) …

Ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet   Aan een ontslag op staande voet worden strenge voorwaarden gesteld door de wet en de rechtspraak. Er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, te weten;   er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag; het ontslag moet onverwijld worden gegeven en; onder gelijktijdige mededeling van…

Slapen kan soms werken zijn!

Slapen kan soms werken zijn!   In de hieronder te bespreken uitspraak van het Gerechtshof den Bosch moest de vraag worden beantwoord of een werknemer die als pandbeheerder 24 uur per dag beschikbaar moest zijn en gehouden was op de locatie te slapen, aanspraak kon maken op een vergoeding van deze slaapdienst.   De werknemer…

Mogen onderhandelingen worden afgebroken?

Mogen  onderhandelingen  worden afgebroken?   Veel contracten kunnen mondeling tot stand komen. Voordat een overeenkomst tot stand komt zijn partijen met elkaar in onderhandeling. Dit wordt de precontractuele fase genoemd. Op het moment dat partijen op alle essentiële punten overeenstemming hebben bereikt komt de overeenkomst tot stand.   Tijdens de onderhandelingsfase kan de situatie ontstaan…

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod   De rechtbank Gelderland heeft dit jaar een opmerkelijke uitspraak gedaan waarbij niet alleen een verzoek tot wraking van een rechter werd afgewezen maar waarbij tevens een wrakingsverbod werd opgelegd. Het betrof een verzoek tot wraking tegen een voorzieningenrechter in een kort geding procedure. Het wrakingsverzoek was gebaseerd op twee stellingen:…

Bestuurder veroordeeld tot betaling boedeltekort bij faillissement BV

Bestuurder veroordeeld tot betaling boedeltekort bij faillissement BV   Op grond van de wet  is in geval van faillissement van een besloten vennootschap iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk…

Mag betaling in contanten geweigerd worden?

Mag betaling in contanten geweigerd worden?     In een procedure vordert een bedrijf betaling van haar facturen tot een bedrag van circa € 25.000,– De gedaagde partij was niet in de procedure verschenen. In dergelijke gevallen wordt dan een zogenaamd verstekvonnis gewezen waarin de vorderingen van de eisende partij doorgaans worden toegewezen.   In…

Blaffende “hondjes”

Blaffende “hondjes”   In april 2016 huurde een mevrouw een appartement dat zij, volgens de huurovereenkomst zou gaan gebruiken voor haarzelf, haar twee kinderen en twee hondjes.   Buren klaagden over geluidsoverlast en stank vanwege blaffende honden. Aangezien overleg tussen de buren, pogingen tot mediation en inschakeling van de wijkagent niet leidde tot oplossing van…

Einde partneralimentatie bij bewezen samenwoning op grond van Facebook berichten.

Einde partneralimentatie bij bewezen samenwoning op grond van facebook berichten.   De plicht tot het betalen van partneralimentatie kan onder meer worden beëindigd indien de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd. Van belang in dit verband is artikel 1: 160 BW, dat luidt:   Een verplichting van een gewezen echtgenoot om…

Agent trekt wapen na woordenwisseling; besluit tot strafontslag wordt vernietigd

Agent trekt wapen na woordenwisseling; besluit tot strafontslag wordt vernietigd   Een politieagent volgde in mei 2014, in een onopvallend dienstvoertuig en in burgerkleding, een verdachte. Toen hij op enig moment linksaf sloeg, kwam hij bijna in botsing met een scooterrijder, waarna een woordenwisseling ontstond tussen de agent en de bestuurder van de scooter. De…

Buitenechtelijke relatie is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen.

Buitenechtelijke relatie is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen.   Echtgenoten zijn door het sluiten van een huwelijk onderhoudsplichtig jegens elkaar. De grondslag van de verplichting om ook na het huwelijk of geregistreerd partnerschap partneralimentatie te betalen is gelegen in de levensgemeenschap welke door het huwelijk is ontstaan, de lotsverbondenheid. Dit is gebaseerd op…

Cocaïne gebruik werknemer is niet ernstig verwijtbaar; toekenning maximale transitievergoeding!

Cocaïne gebruik  werknemer is niet ernstig verwijtbaar; toekenning maximale transitievergoeding! De hieronder te bespreken zaak handelde over een werknemer bij een Rotterdamse container terminal. Er was vastgesteld dat de werknemer, voordat hij moest gaan werken, cocaïne gebruikte. Dit drugsgebruik leidde volgens de werkgever tot agressief gedrag, slapeloosheid en uitputting. Bovendien zou de werknemer zijn collega’s…

Samenloop van gronden bij ontslag op staande voet

Samenloop van gronden bij ontslag op staande voet   Voor een ontslag staande voet moet sprake zijn van een zogenaamde dringende reden. Het gebeurt vaak dat een werkgever een ontslag op staande voet baseert op meerdere gedragingen van de werknemer. In dergelijke gevallen kan een werkgever het risico lopen dat het ontslag op staande voet…

Ontslag op staande voet vanwege ongeoorloofd thuiswerken

Ontslag op staande voet vanwege ongeoorloofd thuiswerken   Een werknemer was in maar 2015 voor bepaalde tijd in dienst getreden. Hij vervulde de functie van Data Centre Technician. In de arbeidsovereenkomst was bepaald dat hij zijn werkzaamheden moest verrichten in een datacenter te Haarlem. Het datacentrum is 24 uur per dag en 7 dagen per…

Schikken tijdens een procedure

Schikken tijdens een procedure   Veel juridische procedures eindigen niet met een uitspraak van de rechter, maar worden door de betrokken partijen onderling opgelost.   Bij een juridisch conflict heeft één van beide partijen de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij de rechter.   Vaak hebben partijen voorafgaand aan een dergelijke gerechtelijke procedure…

Scheiden doet lijden!

Scheiden doet lijden!   Een man en een vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Het verzoek tot echtscheiding werd in oktober 2015 bij de rechtbank ingediend en paar maanden later viel de postcode kanjer van meer dan 2 miljoen op een lot dat op naam van de vrouw stond. De vraag was of de…

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames

Bewijskracht van stiekem gemaakte beeld- en geluidsopnames   Met de huidige technologie is het tamelijk eenvoudig om (telefoon) gesprekken op te nemen of gebeurtenissen heimelijk te filmen. Bij veel mensen bestaat onduidelijkheid over de vraag of dit juridisch toegestaan en of dergelijke opnames mogen worden gebruikt als bewijs in een procedure.   In artikel 139a…

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85

Uwv veroordeeld tot betaling van schadevergoeding ten bedrage van € 18.719,85   Een werkgever vroeg een ontslagvergunning aan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Dit verzoek werd onder andere onderbouwd met de stelling dat de betreffende werknemer een unieke functie van barmedewerker had en dat deze functie niet uitwisselbaar was met andere functie…

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een pak koffie houdt stand ondanks gebruik van verboden camerabeelden

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een pak koffie houdt stand ondanks gebruik van verboden camerabeelden   Bij een zorginstelling verdwenen sinds een aantal jaren spullen van een afdeling. De zorginstelling had diverse malen tevergeefs geprobeerd om er achter te komen wie de diefstallen pleegde. Er waren extra veiligheidsrondes gelopen en er hadden gesprekken…

Verborgen gebreken bij koopwoning

Verborgen gebreken bij koopwoning   In de praktijk blijven regelmatig geschillen ontstaan met betrekking tot verborgen gebreken aan een koopwoning.   Hieronder volgen enkele aandachtspunten waar zeker op gelet moet worden bij koop van een woning.   Onderzoeksplicht koper De koper heeft een onderzoeksplicht. Hoe ouder de woning, hoe meer de koper zelf onderzoek moet…

Strafontslag van een ambtenaar

Strafontslag van een ambtenaar   De zwaarste disciplinaire straf die aan een ambtenaar kan worden opgelegd is het strafontslag. Een strafontslag heeft verstrekkende gevolgen. De loonbetaling zal direct worden stopgezet en een in principe bestaat geen recht op een WW- uitkering. Een strafontslag valt te vergelijken met een ontslag op staande voet van een werknemer.…

Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht?

Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht? Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli is ingegaan, kan ontslag alleen plaatsvinden als herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is. Om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, heeft de werkgever niet alleen een redelijke grond nodig. De werkgever zal bovendien moeten aantonen dat herplaatsing van de werknemer…

Het kort geding

Het kort geding Een normale juridische procedure (ook wel bodemprocedure genoemd) kan lang duren. Een dergelijke procedure is dus niet geschikt voor situaties waarin snel ingrijpen noodzakelijk is. Probleem is echter dat niet alle juridische zaken in aanmerking komen voor een behandeling in kort geding. Een kort geding is een op zichzelf staande procedure. Het…

Second opinion/vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

  Second opinion/vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering Second opinion   Het kan soms verstandig zijn om een second opinion te vragen aan een advocaat die met een frisse blik naar de zaak kijkt. Enerzijds kan dat leiden tot nieuwe gezichtspunten waarbij het verstandig kan zijn om de reeds gekozen strategie te veranderen.  Anderzijds kan de uitkomst…

Blijft de kantonrechtersformule toch relevant?

Blijft de kantonrechtersformule toch relevant?   In een uitspraak van 29 januari jl. concludeert de kantonrechter te Amsterdam dat de maatstaf van de wetgever voor een billijke vergoeding ongeschikt is. In plaats van die wettelijke maatstaf wordt door deze kantonrechter de oude kantonrechtersformule weer gebruikt.   De werkgever vraag op 12 februari 2015 een ontslagvergunning…

Let op: belangrijke termijnen in het arbeidsrecht

Let op: belangrijke termijnen in het arbeidsrecht   De wet Werk en Zekerheid heeft niet alleen het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd maar ook de termijnen zijn grondig gewijzigd. Hieronder volgt een (niet volledig) overzicht van enkele belangrijke termijnen.   De aanzegtermijn   De werkgever is verplicht om de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor…

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting In de praktijk ontstaan vaak discussies over de uitleg van een (arbeids-) overeenkomst, betaling van facturen enz. Soms besluiten partijen om hun geschillen te beslechten via een vaststellingsovereenkomst Deze overeenkomst is in de wet geregeld in artikel 7:900 lid 1 BW, dat luidt: Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging…

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.   Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Hiermee worden veel discussies voorkomen. De wettelijke rente is pas verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling…

Geen ontslag van de echtgenote van de directeur/ groot-aandeelhouder in geval van echtscheiding

Geen ontslag van de echtgenote van de directeur/ groot-aandeelhouder in geval van echtscheiding   Een vrouw is part time werkzaam bij een fitnesscentrum waarvan haar echtgenoot directeur grootaandeelhouder is. Partijen zijn circa 35 jaar met elkaar gehuwd. De vrouw was vanaf de oprichting van het bedrijf tot haar formele indiensttreding in 2017 als meewerkend echtgenoot…

De boete in een koopcontract

De boete in een koopcontract   In veel koopcontracten voor verkoop van woningen wordt vaak een boetebeding opgenomen. Deze boete wordt doorgaans gesteld op 10 procent van de koopsom.   In het contract wordt dan vastgelegd dat bij ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) de nalatige partij ten behoeve van…

Dwaling koopovereenkomst woning wegens overlast door bejaarde buren

Dwaling koopovereenkomst woning wegens overlast door bejaarde buren   In deze zaak ging het om de koop van een woning in 2003 waarbij vrij snel na de eigendomsoverdracht bleek van een enorme burenoverlast door twee bejaarde buren. De koopsom bedroeg € 317.000,–   De koper startte een procedure. Hij stelde zich op het standpunt dat…

Bindend advies; effectieve wijze van snelle beslechting van geschillen

Bindend advies; effectieve wijze van snelle beslechting van geschillen   Bindend advies is een methode waarmee snel een beslissing door een derde te verkrijgen is indien betrokkenen zelf niet tot een gezamenlijk besluit kunnen of willen komen.   Bindend advies is, evenals mediation en arbitrage, een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een bindend advies is een…

Aanvang bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst

Aanvang bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomst   In deze column is reeds eerder aandacht besteed aan de wettelijke bedenktermijn bij beëindigingsovereenkomsten. Een werknemer kan na 1 juli 2015 een beëindigingsovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door een schriftelijke verklaring te verzenden aan de werkgever. Hiervoor geldt een termijn van twee weken na de datum waarop de overeenkomst…

Het incasso kort geding

Het incasso kort geding     Het incasso kort geding is een effectieve en laagdrempelige manier om openstaande facturen of schulden te incasseren.   Voor een incasso kort geding gelden wel een aantal voorwaarden. Hieronder volgen een aantal van die voorwaarden.   Het moet gaan om een relatief eenvoudige vordering bijvoorbeeld een niet betwiste vordering…

Beëindigingsovereenkomst en bedenktermijn

Beëindigingsovereenkomst en bedenktermijn   In de wet staan een aantal verplichte onderdelen die in een beëindigingsovereenkomst moeten worden opgenomen. Naast die verplichte onderdelen zijn onder meer de volgende zaken van belang.   Aandachtspunten Beëindigingsovereenkomst Hoe hoog is de eventuele financiële vergoeding? Blijft de werknemer tot de laatste dag werken of mag hij eerder stoppen? Neemt…

Ontstaan en tenietgaan van erfdienstbaarheden

Ontstaan en tenietgaan van erfdienstbaarheden   Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard. Een erfdienstbaarheid is   een last waarmede een erf (stuk grond) bezwaard is ten bate van een ander erf (lust).  …

Zieke werknemer van de aardbodem verdwenen/ontbinding arbeidsovereenkomst, transitievergoeding?

Zieke werknemer van de aardbodem verdwenen/ontbinding arbeidsovereenkomst, transitievergoeding?     Een werknemer was van 3 tot 5 december 2014 in een ziekenhuis opgenomen geweest voor een behandeling. De reden voor deze opname had de werknemer niet willen vertellen aan de werkgever. In een What´s app-bericht deelt de werknemer mee dat hij zijn werkzaamheden op 11…

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten

Nieuwe jurisprudentie; curator kan faillissement na eigen aangifte aanvechten   Het gebeurt regelmatig dat het bestuur van een vennootschap zelf een verzoek indient bij de rechtbank om het bedrijf failliet te laten verklaren.   Tegen een faillietverklaring kunnen schuldeisers (niet de verzoekende schuldeisers) en belanghebbenden verzet instellen om langs die weg het faillissement van tafel…

Ontslag op staande voet niet “onverwijld” gegeven; ontslag vernietigd.

Ontslag op staande voet niet “onverwijld” gegeven; ontslag vernietigd.   In een vestiging van een bedrijf dat kappersproducten verkoopt, wordt een kasverschil geconstateerd.  Het kasverschil is ongeveer € 1.500,–  negatief. Hierover wordt de vestigingsmanager aangesproken. Zij meldt dat ze op het stortingsformulier te weinig biljetten heeft vermeld, dat het bedrag op de specificatie onjuist is,…

Slapende arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Slapende arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte   Wanneer een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, is de werkgever geen loon meer verschuldigd. Veelal ontvangt de werknemer een uitkering. Indien de werkgever in die situatie niet overgaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst inhoudsloos, ook wel slapend genoemd geworden.   De wetgever heeft…

Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte

Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte   Het is een hardnekkig misverstand te denken dat een werknemer niet ontslagen kan worden ingeval van ziekte.   Ontslag tijdens ziekte   In de wet is weliswaar een ontslagverbod wegens ziekte opgenomen maar dit is geen absoluut ontslagverbod. De hoofdregel luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte…

Toch (voorwaardelijke) transitievergoeding ondanks ernstig verwijtbaar handelen door leraar!

Toch (voorwaardelijke) transitievergoeding ondanks ernstig verwijtbaar handelen door leraar!   Een leraar op een middelbare school geeft aan een leerling vooraf de antwoorden van een eindtoets. Bij het vooraf doorzenden van de antwoorden van de eindtoets (Havo I) had de leraar de leerlinge gevraagd daarover te zwijgen met de woorden: “erewoord dat wat ik je…

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden     Zeker in gevallen waarin een ontslagdossier niet optimaal is kan de conclusie worden getrokken dat het verlenen van een ontslag na 1 juli 2015 moeilijker is geworden.   Onder het voor 1 juli 2015 geldende recht kon een  een minder sterk ontslagdossier vaak gecompenseerd worden…

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren Het maakt voor ondernemers nogal een verschil of contracten worden gesloten met andere ondernemers of met particulieren. Particulieren zijn consumenten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Indien een particulier een auto koopt dan is dat ‘consumentenkoop’. In artikel 7 lid 5 BW wordt aangegeven dat een overeenkomst…

De (mondelinge) koopovereenkomst van een woning

De (mondelinge) koopovereenkomst van een woning Sinds de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een particuliere woning met een particuliere koper niet meer geldig. De wet schrijft voor dat in een dergelijk geval de koop schriftelijk moet worden vastgelegd wil zij geldig zijn. Na mondelinge overeenstemming…

Rechter verbiedt bank executieverkoop wegens betalingsachterstand

Rechter verbiedt bank executieverkoop wegens betalingsachterstand De bank had in 2006 een hypotheek verstrekt van € 163.800,– Medio 2007 ontstond een betalingsachterstand. Er is toen een betalingsregeling getroffen die er op neer kwam dat de woningeigenaar de kosten van een inmiddels gestarte veiling van € 5.685,41 zou betalen. Echter, in 2010 en 2012 zijn opnieuw…

Aandachtspunten bij ontslag met wederzijds goedvinden

Aandachtspunten bij ontslag met wederzijds goedvinden   Veel ontslagen vinden plaats met wederzijds goedvinden. Dit komt vaker voor dan een ontslag via UWV of kantonrechter. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden komt er geen kantonrechter of UWV aan te pas. Dat was al zo voor 1 juli 2015 en dit blijft zo. De werknemer gaat…

Uitschelden klant niet ernstig verwijtbaar !

Uitschelden klant niet ernstig verwijtbaar !   De hieronder te bespreken zaak betrof een medewerkers van een callcenter dat voor enkele grote opdrachtgevers, waaronder de Nederlandse Staatsloterij werkzaam is. De medewerkster was sedert januari 2000 in dienst bij de werkgever.   De medewerkster was vanaf 2009 bij beoordelingsgesprekken meerdere keren door haar werkgever aangesproken  op…

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   In ons land is het relatief eenvoudig om een conservatoir beslag te leggen.   In principe is het mogelijk om op alle goederen van de schuldenaar conservatoir beslag te leggen zoals onroerende zaken, roerende zaken, aandelen, salaris, bankrekening en andere eventuele vorderingen.   Daarvoor is vereist dat verlof wordt gevraagd aan de…

Grote veranderingen voor berekening van kinderalimentatie door een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Grote veranderingen voor berekening van kinderalimentatie door een recente uitspraak van de Hoge Raad.   Bij het opstellen van een berekening ten behoeve van kinderalimentatie worden eerst de kosten van het kind/de kinderen bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van zogenaamde Nibud tabellen. Daarin wordt, afhankelijk van de leeftijd van het kind/de kinderen, de…

Ontslag op staande voet vanwege een vals curriculum vitae

Ontslag op staande voet vanwege een vals curriculum vitae     Op 25 augustus jl. moest de kantonrechter te Den Haag zich uitspreken over de gevolgen van een vals c.s.   Gebleken was dat de opgegeven opleidingen niet waren gevolgd en dat de opgegeven werkgevers niet bestonden. Zelfs de privé situatie was niet onjuist weergegeven…

Ouderdomsclausule in koopcontract biedt niet altijd bescherming voor de verkoper.

Ouderdomsclausule in koopcontract biedt niet altijd bescherming voor de verkoper. De wet (artikel 7:17 BW) bepaalt dat een verkocht huis geschikt moet zijn voor normaal gebruik. Met andere woorden: er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een onveilige installatie, verrotte vloeren, aanzienlijke lekkages enz.  Partijen mogen afwijken van de wet. Dit zal met name plaatsvinden…

Bestuurder rechtspersoon ook aansprakelijk bij betalingsonwil

Bestuurder rechtspersoon ook aansprakelijk bij betalingsonwil     Als de bestuurder van een rechtspersoon (meestal een B.V. of N.V.) een overeenkomst met een derde aangaat terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen, is de bestuurder aansprakelijk voor de schade die de derde daardoor leidt.  Deze norm…

Transitievergoeding bij gewijzigde arbeidsovereenkomst?

Transitievergoeding bij gewijzigde arbeidsovereenkomst?   Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli jl. is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijk) arbeidsovereenkomst, mits deze ten minste 24 maanden heeft geduurd. Als gevolg van de nieuwe ketenregeling (7:668a BW), eveneens ingevoerd per 1…

Pas op met contractuele boetes

Pas op met contractuele boetes   Een bedrijf had medio december 2011 met Proximedia een  overeenkomst gesloten voor de duur van 48 maanden, uit hoofde waarvan Proximedia de verplichting op zich had genomen de middelen in werking te stellen om advertenties van het bedrijf op de zoekmotor van Google te plaatsen en campagnes aan te…

Bewijskracht Whats-App bericht in een (arbeids-) procedure

Bewijskracht Whats-App bericht in een (arbeids-) procedure   Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt vanaf begin dit jaar de zogenaamde aanzegplicht. Dit wil zeggen dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer moet melden of hij voornemens is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel…

Foutje; geen einddatum vermeld in overeenkomst voor “bepaalde” tijd.

Foutje; geen einddatum vermeld in overeenkomst voor “bepaalde” tijd.   Op 4 augustus 2015 heeft het Hof Den Bosch bij arrest (in hoger beroep kort geding) geoordeeld dat in een geschil tussen een werkgever en een werknemer over de uitleg van een arbeidscontract, uitgegaan dient te worden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.   De…

Verjaring en erfgrens

Verjaring en erfgrens   In de praktijk ontstaan veel geschillen met betrekking tot de erfgrens tussen twee percelen. De vraag rijst dan vaak of al dan niet sprake is van verjaring.   Als buurman A een deel van de grond van zijn buurman B in gebruik heeft, kan er na verloop van tijd sprake zijn…

Werknemer mailt vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé adres: geen onrechtmatige daad!

Werknemer mailt vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé adres: geen onrechtmatige daad!   De rechtbank Gelderland moest zich recentelijke buigen over een zaak waarbij een werknemer een lijst met vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé e mail adres had verzonden. Dit vond plaats niet lang voordat hij per september 2014 vertrok…

Hoe privé is het privé leven van een werknemer?

Hoe privé is het privé leven van een werknemer?   Een werkgever heeft belang bij gemotiveerd en gezonde medewerkers aangezien dit de arbeidsprestaties ten goede komt.   Hoe ver mag een werkgever gaan om een werknemer te stimuleren om gezond te leven zonder inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de werkgever die wordt…

Problemen bij het inroepen van een financieringsvoorbehoud in een (NVM) koopovereenkomst

Problemen bij het inroepen van een financieringsvoorbehoud in een (NVM) koopovereenkomst   In deze zaak was tussen partijen een koopovereenkomst met betrekking tot een woning gesloten. Aangezien de koper de benodigde financiering niet rond kreeg werd door hem een beroep gedaan op de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst.   In deze zaak stond vast dat…

Woning niet geschikt voor normaal gebruik; verkoper toch niet aansprakelijk.

Woning niet geschikt voor normaal gebruik; verkoper toch niet aansprakelijk.     Bij de aankoop van een woning uit de jaren dertig van de vorige eeuw werd een bouwkundig onderzoek verricht in opdracht van de koper. Een aantal jaren na de levering constateert de koper een scheurvorming in de muren. Nader onderzoek wijst uit dat…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…

Het concurrentiebeding: meer vrijheid voor de werknemer

  Het concurrentiebeding: meer vrijheid voor de werknemer   Tot 1 januari 2015 konden de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding met elkaar overeenkomen, zolang het maar schriftelijk was vastgelegd. Als gevolg van een dergelijk beding wordt de werknemer beperkt in de keuze van een nieuwe werkgever. Het was daarbij  niet van belang of de …

Consequenties nieuwe wetgeving voor proeftijdbeding en non concurrentiebeding

Consequenties nieuwe wetgeving voor proeftijdbeding en non concurrentiebeding     In deze column is al eerder aandacht besteed aan de nieuwe arbeidswetgeving (WWZ) Er zal veel veranderen. Hieronder zal aandacht worden besteed aan de consequenties voor het proeftijdbeding en het non concurrentiebeding.   Proeftijdbeding   De mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen zal worden…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…

Transitievergoeding, transitiekosten en inzetbaarheidskosten

Transitievergoeding, transitiekosten en inzetbaarheidskosten   Op 1 juli 2015 treden de bepalingen met betrekking tot de transitievergoeding in werking als gevolg van de (verdere) invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Van deze vergoeding mogen onder bepaalde voorwaarden zogenaamde transitiekosten en inzetbaarheidskosten worden afgetrokken.   Transitiekosten   Dit betreft kosten van maatregelen in verband…

Te laat geklaagd door kopers van een woning

  Te laat geklaagd door kopers van een woning   In de praktijk gebeurt het regelmatig dat kopers van een woning te laat klagen over gebreken aan die woning waardoor verhaal van de schade op de verkopers niet (meer) mogelijk is.   Hieronder wordt een procedure besproken waarin onder andere de te late klachtplicht voor…

Disfunctioneren, ontslag en de ontslagbescherming

Disfunctioneren, ontslag en de ontslagbescherming   Ook een disfunctionerende werknemer wordt tot op zekere hoogte door de wet beschermd.  De werkgever heeft de plicht om alles in het werk te stellen om tot een verbetering van het functioneren van de werknemer te komen.   Melding van disfunctioneren:   Dit betekent dat uitgelegd moet worden waar…

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren In de wet is de term disfunctioneren niet opgenomen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat hiervan sprake is indien niet wordt voldaan aan de functie-eisen.   Hierover kan soms onduidelijkheid bestaan omdat de functie-eisen niet goed zijn vastgelegd.   Er dienen aan een aantal eisen te zijn voldaan, voordat overgegaan kan worden…

Wijzigingen ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Wijzigingen ontslag op staande voet per 1 juli 2015 In deze column is al aandacht besteed aan de wijzigingen per 1 juli a.s. gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Enkele belangrijke wijzigingen betreffen de verplichte ontslagroute (ontslag via het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en via de kantonrechter voor andere ontslagredenen), alsmede de invoering van…

Grenzen aan de verplichtingen van de werkgever bij re-integratie

Grenzen aan de verplichtingen van de werkgever bij re-integratie     Werkgevers zijn verplicht om zich in te spannen om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. In een recent kort geding (10 april 2015)  moest de rechter beoordelen hoe ver deze verplichting gaat.   Centraal in die procedure stond de vraag of een werknemer eisen…

Doorbreking geheimhouding bij mediation?

Doorbreking geheimhouding bij mediation?   Het is gebruikelijk dat partijen bij een mediation schriftelijk overeenkomen dat aan derden, onder wie begrepen rechters, geen mededelingen te doen over het verloop van de mediationprocedure, de daarbij ingenomen standpunten en voorstellen. Een dergelijke clausule is van groot belang om te waarborgen dat partijen vrijuit en in vertrouwelijkheid met…

Wanneer is sprake van disfunctioneren?

Wanneer is sprake van disfunctioneren?   In de wet is de term disfunctioneren niet opgenomen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat hiervan sprake is indien niet wordt voldaan aan de functie-eisen.   Hierover kan soms onduidelijk bestaan omdat de functie-eisen niet goed zijn vastgelegd.   Er dienen aan een aantal eisen te zijn voldaan voordat…

Een “gewichtige” zaak

Een  “gewichtige” zaak   Op de avond van 29 oktober 2013 hebben huurders vanwege acute medische problemen een ambulance laten komen. Het gearriveerde ambulancepersoneel besloot  dat de huurster met spoed naar een ziekenhuis diende te worden gebracht. De ambulanceverpleegkundigen hebben de hulp van de brandweer ingeschakeld, omdat zij niet in staat waren om huurster zelfstandig…

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?   In de wet staat een bepaling die een koper verplicht om tijdig te reageren als hij een gebrek heeft ontdekt in of aan hetgeen hij heeft gekocht. Dit wetsartikel verplicht de koper ‘binnen bekwame tijd’ nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken…

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod   Medio oktober 2014 heeft de werkgever aan de zwangere werkneemster laten weten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd omdat haar haar functie overtallig is. Vervolgens dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter   De werkneemster verweert zich in de procedure onder meer  met de stelling dat…

Melden concreet uitzicht op nieuwe baan bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

  Melden concreet uitzicht op nieuwe baan bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst   Op 25 november 2014 heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever weigerde de ontslagvergoeding aan de werknemer te betalen. De werkgever had namelijk in de vaststellingsovereenkomst een clausule opgenomen waarmee de werknemer verklaarde dat hij op…

Onjuiste omzetprognose; geslaagd beroep op dwaling

Onjuiste omzetprognose; geslaagd beroep op dwaling   Een franchisenemer had in de onderhandelingsfase met Albert Heijn een omzetprognose verstrekt gekregen waarin de omzetten voor het te openen filiaal voor de eerste drie jaren waren geprognotiseerd. De omzetten vallen echter structureel tegen. De franchisenemer kwam er vervolgens achter dat er door Albert Heijn een andere prognose…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs.   Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het…

Tegen finale kwijting?

Tegen finale kwijting? Een werkgever en een werknemer kunnen over verschillende onderdelen van de arbeidsovereenkomst van mening verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een afrekening van reiskosten of van variabele beloning. Meestal zal in onderling overleg een oplossing worden gevonden. Maar dat is niet altijd het geval. Naast dat de werkgever en de werknemer problemen…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs. Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten,…