Landjepik van gemeentegrond

Het gebeurt regelmatig dat een burger gemeentegrond in bezit neemt door openbaar groen bij een tuin te trekken. Door bevrijdende verjaring kan soms de eigendom van het openbaar groen verkregen worden. Volgens de wet is het zo dat wie een goed in bezit heeft op het moment waarop de rechtsvordering tot het terugeisen van het…

Burengeschil. Maximale dwangsommen verbeurd

Twee buren zijn verwikkeld in een langslepend conflict. Buurman A start een procedure tegen buurman B wat resulteerde in een vonnis waarin buurman (B) werd  veroordeeld om alle lichtopeningen die zich bevinden in zijn pand, voor zover deze grenzen aan het perceel van buurman A te voorzien van vaststaande en ondoorzichtige vensters, op straffe van…

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s

Privacy buren niet geschonden door het plaatsen van beveiligingscamera’s   Buurman A is als gevolg van een dwarslaesie gehandicapt en zit in een rolstoel en ligt veel in bed. In verband hiermee hebben verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden aan zijn woning. Kennelijk hebben die verbouwingen tot verschillende bestuursrechtelijke procedures geleid met buurman B waardoor de verhouding…