Sinds 1 januari 2020 hebben de meeste ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt dan het private arbeidsrecht. Net als voor werknemers in het bedrijfsleven altijd al het geval was. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).De ambtelijke status is niet verdwenen. Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds  ambtenaar.

Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over:

 • geheimhoudingsplicht;
 • verbod om giften aan te nemen;
 • de plicht andere functies te melden.

Enkele groepen vallen juist niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij krijgen niet te maken met het arbeidsrecht, maar houden hun oude positie. Dit zijn onder andere:

 • medewerkers van politie en defensie;
 • rechters en officieren van justitie;
 • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Ook in te schakelen bij ambtenarenrecht

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van ambtenarenrecht. Wij staan zowel de overheid als individuele ambtenaren bij, tijdens juridische kwesties. Kernwoorden hierbij zijn: aanstelling, rechtspositie en ontslag van ambtenaren bij de rijksoverheid, politie, gewesten, waterschappen, provincies, gemeenten en militaire ambtenaren (marine, landmacht, Koninklijke Marechaussee, luchtmacht).

Ambtenarenrecht

Relevante ervaring

Voordat Wilfred Schovers advocaat werd is hij werkzaam geweest als permanent proces gevolmachtigde van het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. In die functie was hij uitsluitend belast met het voeren van procedures ten overstaan van het het (toenmalige) ambtenarengerecht en de Centrale Raad van Beroep. De door hem behandelde zaken hadden onder meer betrekking op ontslagen, disciplinaire straffen (van een enkele waarschuwing tot een onvoorwaardelijk strafontslag, functiewaarderingen enz)

Ceteco affaire

Nadien heeft hij als advocaat vele ambtenarenzaken, onder meer voor de provincie Zuid-Holland, behandeld, waaronder de zogenaamde Ceteco affaire. Deze affaire leidde destijds uiteindelijk tot het aftreden van de commissaris van de koningin en een aantal gedeputeerden.

Diensten m.b.t. Ambtenarenrecht

 • adviezen omtrent aanstellingen
 • arbeidsconflicten/ vertrekregelingen (zogenaamde gouden handdruk)
 • functiewaarderingen/ beoordelingskwesties
 • disciplinaire straffen (van een enkele waarschuwing tot een onvoorwaardelijk
 • strafontslag, bijvoorbeeld bij integriteitskwesties, wangedrag, ambtsmisdrijven, nalatigheid
 • ongeschiktheidsontslagen
 • onverenigbaarheid van karakters
 • dienstongevallen
 • reorganisatie, privatisering, fusie
 • mandaat/ delegatie
 • privacy beleid en openbaarheid van bestuur
 • medezeggenschap
 • bovenwettelijke WW-uitkeringen
 • ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid (Wet Werk en Inkomen naar
 • Arbeidsvermogen/ WIA-uitkering)
 • begeleiden van zienswijze- , schorsings- en bezwarenprocedures