Ook in te schakelen bij ambtenarenrecht

Ons kantoor heeft veel expertise op het gebied van ambtenarenrecht. Wij staan zowel de overheid als individuele ambtenaren bij, tijdens juridische kwesties. Kernwoorden hierbij zijn: aanstelling, rechtspositie en ontslag van ambtenaren bij de rijksoverheid, politie, gewesten, waterschappen, provincies, gemeenten en militaire ambtenaren (marine, landmacht, Koninklijke Marechaussee, luchtmacht).

Ambtenarenrecht

Relevante ervaring

Voordat Wilfred Schovers advocaat werd is hij werkzaam geweest als permanent proces gevolmachtigde van het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. In die functie was hij uitsluitend belast met het voeren van procedures ten overstaan van het het (toenmalige) ambtenarengerecht en de Centrale Raad van Beroep. De door hem behandelde zaken hadden onder meer betrekking op ontslagen, disciplinaire straffen (van een enkele waarschuwing tot een onvoorwaardelijk strafontslag, functiewaarderingen enz)

Ceteco affaire

Nadien heeft hij als advocaat vele ambtenarenzaken, onder meer voor de provincie Zuid-Holland, behandeld, waaronder de zogenaamde Ceteco affaire. Deze affaire leidde destijds uiteindelijk tot het aftreden van de commissaris van de koningin en een aantal gedeputeerden.

Diensten m.b.t. Ambtenarenrecht

 • adviezen omtrent aanstellingen
 • arbeidsconflicten/ vertrekregelingen (zogenaamde gouden handdruk)
 • functiewaarderingen/ beoordelingskwesties
 • disciplinaire straffen (van een enkele waarschuwing tot een onvoorwaardelijk
 • strafontslag, bijvoorbeeld bij integriteitskwesties, wangedrag, ambtsmisdrijven, nalatigheid
 • ongeschiktheidsontslagen
 • onverenigbaarheid van karakters
 • dienstongevallen
 • reorganisatie, privatisering, fusie
 • mandaat/ delegatie
 • privacy beleid en openbaarheid van bestuur
 • medezeggenschap
 • bovenwettelijke WW-uitkeringen
 • ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid (Wet Werk en Inkomen naar
 • Arbeidsvermogen/ WIA-uitkering)
 • begeleiden van zienswijze- , schorsings- en bezwarenprocedures