Een  “gewichtige” zaak

 

Op de avond van 29 oktober 2013 hebben huurders vanwege acute medische problemen een ambulance laten komen. Het gearriveerde ambulancepersoneel besloot  dat de huurster met spoed naar een ziekenhuis diende te worden gebracht. De ambulanceverpleegkundigen hebben de hulp van de brandweer ingeschakeld, omdat zij niet in staat waren om huurster zelfstandig uit de woning te vervoeren vanwege haar gewicht van circa 300 kilo.

 

De brandweer heeft vervolgens in opdracht van de ambulanceverpleegkundigen de balustrade en de voorgevel van de kamer waarin de huurster zich bevond, verwijderd. De huurster is vervolgens op een speciaal ambulance bed, dat van grotere afmetingen was dan een reguliere brancard, geplaatst en in een kooi met een takelwagen naar de begane grond gebracht.

 

De verhuurder heeft de verwijderde voorgevel en balustrade (laten) herstellen. Voor een deel van de werkzaamheden heeft zij een aannemer ingeschakeld, die voor deze werkzaamheden een bedrag van € 9.720,39, exclusief btw, bij verhuurder in rekening heeft gebracht. In een procedure vordert de verhuurder onder meer vergoeding van de gemaakte de kosten. De rechter wijst de vordering toe.

 

De rechter overwoog onder meer:

 

Gelet op het vorenstaande dient te worden vastgesteld dat het verwijderen van de voorgevel en balustrade vanwege het gewicht en de omvang van gedaagde sub 2 noodzakelijk was. De schade die hierdoor is ontstaan, komt naar het oordeel van de kantonrechter krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van gedaagden, zodat van overmacht geen sprake kan zijn.

 

Voorts acht de kantonrechter met name van belang dat, nu de woning van Gedaagden is gelegen op de tweede etage van een portiekflat, zij in redelijkheid hadden kunnen voorzien dat er problemen zouden ontstaan wanneer gedaagde sub 2 in een noodsituatie (per brandcard) uit de woning moest worden gebracht. Van gedaagden hoefde niet te worden verwacht dat zij eiseres op de hoogte zouden stellen van deze problematiek, maar het had wel op de weg van gedaagden gelegen om ter voorkoming van dergelijke problemen preventieve maatregelen te treffen.

 

Bovendien moet het gewicht van gedaagde sub 2 als een haar persoonlijk betreffende omstandigheid worden aangemerkt waarop alleen zij invloed heeft, zodat het in de rede ligt dat wanneer hierdoor schade wordt veroorzaakt, een eventuele tekortkoming aan haar kan worden toegerekend. In het algemeen kan van de verhuurder niet worden verwacht dat hij maatregelen treft om te voorkomen dat bewoners vanwege overgewicht niet uit de woning kunnen worden gebracht. Bovendien is niet weersproken dat Eiseres niet op de hoogte was van het gewicht van gedaagde sub 2, zodat zij in dit geval ook geen preventieve maatregelen heeft kunnen treffen, waarbij gedacht kan worden aan het aanbieden van een meer toegankelijke woning op de begane grond.

 

Publicatie: maart 2015