€ 180.000,– schadevergoeding vanwege misleidende verkoopbrochure penthouse

In een verkoopbrochure van een penthouse werd onder meer vermeld:   De ruime open keuken en woonkamer hebben een schuifpui of openslaande deuren naar het dakterras. Dat biedt een spectaculair uitzicht op de historische binnenstad, het monumentale Eiffelgebouw, het levendige Sphinxkwartier of het groene Frontenpark.   Op de laatste bladzijde van de brochure was in…

Vervangende schadevergoeding in plaats van herstel door de aannemer op grond van een omzettingsverklaring

Indien een aannemer tekort schiet in de nakoming van de aannemingsovereenkomst biedt de wet u als opdrachtgever een aantal mogelijkheden zoals opschorting, verrekening of (gedeeltelijke) ontbinding van de aannemingsovereenkomst.   Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om in plaats van nakoming een vervangende schadevergoeding te eisen van de aannemer. Hoe dit in zijn…

Corona is volgens het Gerechtshof Amsterdam een onvoorzienbare omstandigheid die tot een tijdelijke huurkorting kan leiden

  Er zijn reeds een groot aantal uitspraken geweest van Kantonrechters waarin telkens werd geoordeeld dat de coronacrisis is aan te merken als een onvoorzienbare omstandigheid. Deze rechtspraak heeft het Hof Amsterdam in het hierna te bespreken arrest bevestigd in een kort geding. Het Hof oordeelt dat dat de coronacrisis gelet op haar omvang en…

Afbreken van onderhandelingen

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding.   Soms kunnen echter onderhandelingen in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.   Dit is het geval indien de wederpartij, op het moment van afbreken, gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat een overeenkomst tot stand…

Niet geslaagde ontbinding van een koopcontract. Levering uiterlijk 31 december geen fatale termijn.

    De hieronder te bespreken zaak betreft een koopovereenkomst onroerend goed. In de koopovereenkomst was bepaald dat levering uiterlijk 31 december  zou plaatsvinden. Deze levering bleef echter uit. De verkoper was van mening dat hij terecht de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen. Een ingebrekestelling was volgens hem niet nodig. De koper zou…

Belangrijk arrest van de Hoge Raad. Wanneer is een termijn in een ingebrekestelling redelijk?

Reeds eerder is in deze column aandacht besteed aan de ingebrekestelling (zie de column van 16 januari 2017; De ingebrekestelling)   De functie van een ingebrekestelling is om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven.   Een hoofdaannemer had zijn onderaannemer gesommeerd om binnen 5 dagen schriftelijk te verklaren dat een aantal…

Geslaagd beroep op matiging van een boetebeding.

In overeenkomsten kunnen boetebedingen worden overeengekomen voor het geval een partij niet aan een of meerdere verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Met een boetebeding wordt een partij aangespoord de overeenkomst na te komen. Dergelijke bedingen zijn in beginsel rechtsgeldig maar de wet bevat een bepaling op grond waarvan een partij aan de rechter kan vragen…