Grote gevolgen van het overleggen van een valse factuur door aannemer in procedure

Deze zaak gaat over een verbouwing van een woning. In de procedure ging het om de vraag welke werkzaamheden de aannemer aan de woning had uitgevoerd en welk bedrag de opdrachtgevers daarvoor moesten betalen. De opdrachtgevers betwisten de omvang van de door de aannemer gestelde werkzaamheden.   Tijdens een zitting verzocht de kantonrechter urenspecificaties over…

Belangrijk arrest van de Hoge Raad. Wanneer is een termijn in een ingebrekestelling redelijk?

Reeds eerder is in deze column aandacht besteed aan de ingebrekestelling (zie de column van 16 januari 2017; De ingebrekestelling)   De functie van een ingebrekestelling is om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven.   Een hoofdaannemer had zijn onderaannemer gesommeerd om binnen 5 dagen schriftelijk te verklaren dat een aantal…

Gevolgen van de  oplevering van een bouwwerk

In het bouwrecht is de oplevering van een werk een belangrijk moment.   Ontslag aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken tijdens de oplevering De hoofdregel is dat de aannemer wordt ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.   Aanvang van verjaringstermijnen voor vorderingen wegens  gebreken…

Schade aan omliggende panden bij bouwwerkzaamheden

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid niet in acht is genomen, dan is de bouwende partij daarvoor op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) aansprakelijk. Heiwerk kan leiden tot scheuren…

Aandachtspunten bij een koop- aannemingsovereenkomst

  Bij koop- aannemingsovereenkomsten geldt een in de wet vastgelegde consumentenbescherming.   Bedenktijd bij koop aan in de overeenkomst Nadat aan de koper de koop-/aannemingsovereenkomst ter hand is gesteld geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen die periode heeft de koper het recht op de overeenkomst te ontbinden.   Betaling in termijnen  In de…

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer moet de opdrachtgever soms) behoeden voor foute keuzes. De aannemer is op grond van de wet (artikel 7:754 BW) verplicht om bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dit betreft de zogenaamde…

Geschillen over meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan de door de opdrachtgever gewenste (van hemzelf of van de aannemer afkomstige) toevoegingen of veranderingen die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen, maar wel door de aannemer zijn verricht. Daaronder valt dus ook de situatie dat de aannemer zelf zaken tegenkomt die anders uitgevoerd moeten worden dan eerst bedacht…

Klaag en stuit op tijd bij bouwfouten

Verjaring aansprakelijkheid aannemer, hoe zit het precies? Hoe zit het met de verjaring van de aansprakelijkheid van de aannemer? Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde werk, dan moet de opdrachtgever op tijd bij de aannemer klagen. Artikel 7:761 BW bepaalt dat een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk…