Bindend advies; effectieve wijze van snelle beslechting van geschillen

 

Bindend advies is een methode waarmee snel een beslissing door een derde te verkrijgen is indien betrokkenen zelf niet tot een gezamenlijk besluit kunnen of willen komen.

 

Bindend advies is, evenals mediation en arbitrage, een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een bindend advies is een uitspraak gedaan door een derde met betrekking tot een geschil tussen twee partijen. Ook kan om een bindend advies worden gevraagd in situaties waarover geen geschil is, maar die partijen niet in hun overeenkomst hebben voorzien. In dergelijke gevallen vragen partijen dus aan de bindend adviseur om hun (onvolledige) overeenkomst aan te vullen.

 

Het bekende televisieprogramma “De Rijdende Rechter” is, ondanks de verwarrende naam, een vorm van bindend advies en geen rechtspraak.

 

Partijen / de bindend adviseur stellen zelf de regels op waaraan de procedure en de uitspraak (lees; het bindend advies) moeten voldoen. Het bindend advies wordt in beslotenheid en vertrouwelijkheid uitgebracht. De partijen komen zelf vooraf overeen of het advies openbaar zal zijn.

 

Na een bindend advies is er geen mogelijkheid tot hoger beroep

 

Anders dan bij arbitrage, die eindigt met een arbitraal vonnis is, is een bindend advies geen vonnis. Het bindend advies kan dan dus niet zomaar ten uitvoer worden gelegd.  Als een partij een bindend advies niet nakomt, kan de andere partij nakoming vorderen in een procedure bij de burgerlijke rechter. Deze rechter heeft zich in principe te houden aan de inhoud van het bindend advies en zal deze slechts marginaal toetsen. Het bindend advies kan alleen door de rechter via een marginale toetsing worden vernietigd indien aan het bindend advies een zo ernstig gebrek kleeft dat het, in de zin van de wet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn een partij daaraan gebonden te achten. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing ernstig gebrekkig is gemotiveerd of omdat er bij de totstandkoming fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht zijn geschonden zoals het niet horen van alle partijen.

 

In de praktijk komt het zelden voor dat een bindend advies wordt vernietigd.

 

Conclusie:

 

Het bindend advies kan een effectieve snelle en goedkope vorm van alternatieve geschillenbeslechting zijn.

 

 

 

Publicatie: 07-03-2016