Verzekerde wint procedure tegen Arag

In de hieronder te bespreken uitspraak vorderde een verzekerde dat Arag gehouden is om op basis van de rechtsbijstandsverzekering een ongelimiteerde vergoeding te betalen van de advocaatkosten.   Volgens verzekerde beroept Arag zich ten onrechte op een maximaal bedrag voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Zij wijst er op dat artikel 2.6 van de…

Landjepik van gemeentegrond

Het gebeurt regelmatig dat een burger gemeentegrond in bezit neemt door openbaar groen bij een tuin te trekken. Door bevrijdende verjaring kan soms de eigendom van het openbaar groen verkregen worden. Volgens de wet is het zo dat wie een goed in bezit heeft op het moment waarop de rechtsvordering tot het terugeisen van het…

Geslaagd beroep op matiging van een boetebeding.

In overeenkomsten kunnen boetebedingen worden overeengekomen voor het geval een partij niet aan een of meerdere verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Met een boetebeding wordt een partij aangespoord de overeenkomst na te komen. Dergelijke bedingen zijn in beginsel rechtsgeldig maar de wet bevat een bepaling op grond waarvan een partij aan de rechter kan vragen…

Gedaagden handelen onrechtmatig door dochter en schoonzoon niet in staat te stellen afscheid te nemen van overleden (schoon-) moeder. Voorzieningenrechter legt zeer verstrekkende voorzieningen op met een dwangsom van € 50.000,–

Begin maart 2018 is mevrouw X overleden. In het hieronder te bespreken kort geding weigerden gedaagden om aan de dochter en de schoonzoon van mevrouw X  informatie te geven over de uitvaart, de datum en tijd van de crematie. Zij hebben aan Yarden opdracht gegeven daarover geen informatie te verstrekken en aan de dochter en…

Verbreking samenwoning. Vordering vrouw tot terugbetaling opknapbeurt huurwoning wordt voor een klein deel toegewezen op basis van de redelijkheid en billijkheid

Tijdens de samenwoning ontving de vrouw een erfenis. Daarvan werd € 10.000  gebruikt om de huurwoning op te knappen. Het betrof schilderwerken en het leggen van een nieuwe vloer. Nadat de samenwoning werd verbroken start de vrouw een procedure waarin zij het door haar geïnvesteerde bedrag van € 10.000 van haar ex-vriend terugvordert.. De vrouw…

Rechter kwalificeert werkzaamheden huishoudelijke hulp als arbeidsovereenkomst en kent ontslagvergoedingen toe

Een huishoudelijke hulp heeft met ingang van medio februari 2017 huishoudelijke werkzaamheden verricht. Partijen zijn met elkaar in contact gekomen via een bemiddelingsorganisatie. Partijen verschillen van mening over de vraag of tussen hen al dan niet een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens de huishoudelijke hulp is dit het geval. De wederpartij betwist dit en…