Vergoeding van advocaatkosten

De verliezende partij in een procedure wordt doorgaans veroordeeld tot het betalen van onder meer de advocaatkosten van de eisende partij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Aan deze proceshandelingen…

Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.

Bij werkgever, een producent en leverancier van uitvaartkisten, urnen en aanverwante artikelen, vond in 2011 een reorganisatie plaats. Besloten is het accent te verleggen van een productiebedrijf naar een assemblagebedrijf. Een aantal machines is verdwenen en in de nieuwe organisatiestructuur zijn enkele functies komen te vervallen. Een en ander heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand…

Aandachtspunten bij een koop- aannemingsovereenkomst

  Bij koop- aannemingsovereenkomsten geldt een in de wet vastgelegde consumentenbescherming.   Bedenktijd bij koop aan in de overeenkomst Nadat aan de koper de koop-/aannemingsovereenkomst ter hand is gesteld geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen die periode heeft de koper het recht op de overeenkomst te ontbinden.   Betaling in termijnen  In de…

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer moet de opdrachtgever soms) behoeden voor foute keuzes. De aannemer is op grond van de wet (artikel 7:754 BW) verplicht om bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dit betreft de zogenaamde…

Herstel van een fout in een vonnis

De rechter kan op twee manieren een fout in een vonnis herstellen. Artikel 31 Rv. bepaalt dat de rechter te allen tijde, zowel op verzoek van een partij als ambtshalve, een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent aan kan passen. Er moet daarbij sprake zijn van evidente verschrijvingen…

Vernietigd non concurrentiebeding

Uit onderhavige kort geding uitspraak blijkt eens te meer dat hoge eisen worden gesteld aan een non concurrentiebeding. Er dient in het beding zelf gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Dit noopt de werkgever tot een concrete afweging en voorkomt dat lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van…

Hoge Raad: werknemer die vlak voor pensioen wordt ontslagen heeft recht op volledige transitievergoeding.

Werknemer (geboren in 1952) is op 1 augustus 1978 in dienst getreden als docent bij de rechtsvoorganger van de stichting katholieke scholengroep voor voortgezet onderwijs. Aan de werknemer is, na een ziekteperiode van 14 november 2011 tot 11 november 2013, per 11 november 2013 een WGA-uitkering toegekend voor 36,64%. Hij is vervolgens voor de resterende…

Scheurvorming in gekochte woning. Beroep op dwaling afgewezen. Woning is min of meer stabiel.

De koper van een bestaande woning werd geconfronteerd met scheurvorming in de aanbouw van die woning. De koper stelde dat sprake was van een verborgen gebrek. Een dergelijk gebrek behoefde hij als koper immers niet te verwachten toen hij de koopovereenkomst aanging. De koper beroept zich op dwaling en hij vordert ontbinding van de koopovereenkomst.…