Wat is een bouwwerk?

Wat is een bouwwerk?   Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Indien men zonder deze omgevingsvergunning toch een dergelijk bouwwerk bouwt, dan is het…

Dure amoureuze Whats App berichten onder werktijd

Dure amoureuze Whats App berichten onder werktijd     In het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst was overeengekomen dat de werkgever aan de werknemer de tegenwaarde van de niet opgenomen verlofuren zou betalen. Ondanks herhaalde aanmaning weigerde de werkgever deze uren te betalen.   De werknemer start een procedure bij de kantonrechter waarin…

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht     Een ambtenaar is verplicht om de uit de functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen. Kortom; de ambtenaar dient zich te gedragen van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien een ambtenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar betaamt, kan sprake…

Problemen bij beëindiging arbeidsovereenkomst met harddrugs verslaafde.

Problemen bij beëindiging arbeidsovereenkomst met harddrugs verslaafde.   Een magazijnmedewerker melde zich in juni 2015 ziek bij de werkgever. Het bleek dat de medewerker verslaafd was aan harddrugs waardoor hij gedurende een maand werd opgenomen in een behandelcentrum. Vervolgens kwam hij in een nazorgtraject terecht. Op basis van een door de bedrijfsarts geadviseerd opbouwschema werd…

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.   Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces. Daartoe behoort het recht op een openbare behandeling met vrije toegang tot de rechtszaal voor pers en publiek.  De gedachte achter de openbaarheid van rechtspraak is dat het voor…

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.

Gelijktijdige beslagen onder verschillende banken mag niet zomaar.   Op 27 augustus 2013 was ten laste van een schuldenaar beslag gelegd onder drie verschillende banken. De schuldenaar heeft vervolgens bij de gerechtsdeurwaarders geklaagd over deze gang van zaken. De schuldenaar beriep zich op artikel 10 van de verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders (verder; de Verordening) …

Ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet   Aan een ontslag op staande voet worden strenge voorwaarden gesteld door de wet en de rechtspraak. Er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, te weten;   er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag; het ontslag moet onverwijld worden gegeven en; onder gelijktijdige mededeling van…

Slapen kan soms werken zijn!

Slapen kan soms werken zijn!   In de hieronder te bespreken uitspraak van het Gerechtshof den Bosch moest de vraag worden beantwoord of een werknemer die als pandbeheerder 24 uur per dag beschikbaar moest zijn en gehouden was op de locatie te slapen, aanspraak kon maken op een vergoeding van deze slaapdienst.   De werknemer…