Retentierecht van de aannemer en het vereiste van feitelijke macht

Het retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan de eigenaar van die zaak op te schorten, totdat zijn vordering is betaald. Denk aan een horlogemaker die een horloge pas hoeft terug te geven aan…

Bijzondere bedingen in koopovereenkomsten

Ouderdom clausule In koopovereenkomsten met betrekking tot oudere huizen wordt vaak een zogenoemde ouderdomsclausule opgenomen. Bij de koop van een woning mag de koper ervan uit mag gaan dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, dat wil zeggen dat in de woning op een veilige manier en met een redelijke mate van duurzaamheid gewoond…

Ten dele gebouwd op de grond van de buurman. Wat nu? (deel II)

In een eerdere column is ingegaan op de mogelijkheid om een gedeeltelijke overbouw op grond van de buurman te legaliseren. Dit is mogelijk indien de eigenaar van een overbouw onevenredig veel zwaarder wordt benadeeld dan de eigenaar van de grond (artikel 5: 54 BW). Hieronder wordt ingegaan op een andere mogelijkheid om een vordering tot…

Veroordeling tot beëindiging van een slapend dienstverband

Werkgevers zijn in de eerste twee jaar ziekte verplicht het loon door te betalen. Na twee jaar volgt de keuring door het UWV en volgt meestal het ontslag van de werknemer. Sinds juli 2015 moet echter bij ontslag een transitievergoeding betaald worden Het gebeurt regelmatig dat werkgevers zieke medewerkers weigeren te ontslaan na twee jaar,…

Schade aan omliggende panden bij bouwwerkzaamheden

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid niet in acht is genomen, dan is de bouwende partij daarvoor op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) aansprakelijk. Heiwerk kan leiden tot scheuren…

Kan een werknemer ook ontslag op staande voet nemen?

Een werknemer kan zelf ontslag op staande voet nemen, ook al komt dit weinig voor. Ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt opgezegd zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht wordt genomen. Daarvoor is vereist dat sprake is van een zogenaamde dringende reden. De wet (artikel 7: 679 lid 2 BW)…

Vergoeding van advocaatkosten

De verliezende partij in een procedure wordt doorgaans veroordeeld tot het betalen van onder meer de advocaatkosten van de eisende partij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Aan deze proceshandelingen…

Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.

Bij werkgever, een producent en leverancier van uitvaartkisten, urnen en aanverwante artikelen, vond in 2011 een reorganisatie plaats. Besloten is het accent te verleggen van een productiebedrijf naar een assemblagebedrijf. Een aantal machines is verdwenen en in de nieuwe organisatiestructuur zijn enkele functies komen te vervallen. Een en ander heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand…