Debiteur speelt tevergeefs verstoppertje voor bank

Een bank had uit hoofde van een kredietovereenkomst een opeisbare vordering op een debiteur van € 10.000.   Aangezien betaling uitbleef heeft de bank een sommatiebrief verzonden om te voorkomen dat de vordering zou verjaren. In principe wordt een verjaring van een vordering gestuit vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.   De debiteur…

De eikenprocessie rups in het recht

De eikenprocessierups rukt op in Nederland. Er is sedert een aantal jaren sprake van een forse toenamen deze rups. De rups bezorgt veel overlast vanwege de irriterende brandhaartjes die losgelaten worden indien de rups zich bedreigt voelt. De achtergebleven brandhaartjes in de nesten kunnen bovendien circa zeven jaar gevaarlijk blijven.   Bij aanneming van werk…

Vordering bank verjaard?

Op 21 september 2011 werd een lening afgesloten bij de bank, waarbij hij een bedrag van € 78.994,00 werd geleend. Op enig moment is  gestopt met de maandelijkse betalingen en is de nog openstaande schuld van € 77.751,17 opeisbaar geworden. De bank vordert betaling van dit bedrag, te vermeerderen met rente en buitengerechtelijke incassokosten tot…

Geen opschortingsrecht van huurder op grond van goed fatsoen

Een verhuurder had een probleem met een boiler en hij had een klacht ingediend omdat hij niet tevreden was over de manier waarop de verhuurder het probleem met de boiler had afgehandeld. Hij heeft daarom de huur opgezegd.   Bij de beëindiging van de huur heeft de verhuurder per ongeluk tweemaal de waarborgsom terugbetaald. De…

Wel of geen transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

In onderstaande uitspraak wordt een helder overzicht verstrekt met betrekking tot de vraag of bij een ontslag op staande voet wel of geen transitievergoeding is verschuldigd.   Indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en deze door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer van rechtswege aanspraak op de transitievergoeding.   Geen transitievergoeding…

Geschrift of akte? Wie moet wat bewijzen?

In onderstaande procedure was sprake van verkoop van een winkelpand. Na de notariële eigendomsoverdracht vordert de verkoper van de koper een bedrag van € 135.600. De verkoper stelde dat tussen partijen was afgesproken, dat naast de koopsom (die uiteraard in de notariële akte van levering was vermeld), dit bedrag door koper verschuldigd was.   De…

Burenruzie; alle vorderingen over en weer afgewezen door de rechter

In burenruzies worden soms kansloze vorderingen ingesteld. De navolgende vorderingen welke door de buren over en weer werden ingesteld, werden allemaal door een rechter in kort geding afgewezen:   De vordering om gedaagden te verbieden om vanuit hun woning de blik te richten op de eisers,  hun kinderen of hun bezoekers. Rechter:  dit handelen is…