Vordering bank verjaard?

Op 21 september 2011 werd een lening afgesloten bij de bank, waarbij hij een bedrag van € 78.994,00 werd geleend. Op enig moment is  gestopt met de maandelijkse betalingen en is de nog openstaande schuld van € 77.751,17 opeisbaar geworden. De bank vordert betaling van dit bedrag, te vermeerderen met rente en buitengerechtelijke incassokosten tot…

Acht jaar voor niets gewerkt!

  Een dochter stelt dat zij van april 1982 tot en met september 1990 maandelijks (contante) bedragen aan haar ouders heeft geleend doordat zij het loon dat zij verdiende in de Chinese restaurants waar zij werkte (en contant kreeg uitbetaald) telkens aan haar ouders heeft geleend. De ouders hebben een Chinees restaurant gehad, welk restaurant…

Verjaring in het civiele recht

Verjaring in het civiele recht   In het kader van deze column is het niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle verjaringstermijnen in het civiele recht en de daarbij behorende problematiek. Het onderstaande betreft daarom slechts een globaal overzicht.   De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na…

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren Het maakt voor ondernemers nogal een verschil of contracten worden gesloten met andere ondernemers of met particulieren. Particulieren zijn consumenten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Indien een particulier een auto koopt dan is dat ‘consumentenkoop’. In artikel 7 lid 5 BW wordt aangegeven dat een overeenkomst…

Verjaring en erfgrens

Verjaring en erfgrens   In de praktijk ontstaan veel geschillen met betrekking tot de erfgrens tussen twee percelen. De vraag rijst dan vaak of al dan niet sprake is van verjaring.   Als buurman A een deel van de grond van zijn buurman B in gebruik heeft, kan er na verloop van tijd sprake zijn…