Een duur telefoontje naar de deurwaarder

In de hieronder te bespreken zaak was de gedaagde partij op 16 augustus 2017 via een verstekvonnis veroordeeld. Gedaagde heeft op 16 februari 2018 een zogenaamde verzet dagvaarding uitgebracht waarmee zij tegen het verstekvonnis in verzet komt. Gedaagde was hiermee te laat omdat de termijn voor het uitbrengen van een de verzet dagvaarding toen al…

Vergoeding van advocaatkosten

De verliezende partij in een procedure wordt doorgaans veroordeeld tot het betalen van onder meer de advocaatkosten van de eisende partij. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van een vastgesteld tarief en het aantal proceshandelingen. Proceshandelingen zijn bijvoorbeeld het indienen van stukken en het bijwonen van een zitting. Aan deze proceshandelingen…

Herstel van een fout in een vonnis

De rechter kan op twee manieren een fout in een vonnis herstellen. Artikel 31 Rv. bepaalt dat de rechter te allen tijde, zowel op verzoek van een partij als ambtshalve, een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent aan kan passen. Er moet daarbij sprake zijn van evidente verschrijvingen…

Bedrog tijdens een procedure

    Als geen verzet of hoger beroep tegen een vonnis wordt ingesteld dan wordt het vonnis na verloop van tijd  definitief, oftewel; het vonnis krijgt ‘kracht van gewijsde’. Gevolg hiervan is dat tegen de veroordeling niets meer gedaan kan worden. Er kunnen echter omstandigheden aanwezig zijn die kunnen maken dat dit onaanvaardbaar is.  …

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?

U bent bij verstek veroordeeld; wat nu?   In een dagvaarding wordt een partij opgeroepen om op een bepaalde dag te verschijnen voor de rechter. Indien het  een zaak voor de kantonrechter betreft dan kan de gedaagde in de procedure verschijnen zonder tussenkomst van een advocaat. Indien het een zaak betreft met een zogenaamde verplichte…

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.

(Niet) openbaarheid van zittingen en vonnissen.   Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces. Daartoe behoort het recht op een openbare behandeling met vrije toegang tot de rechtszaal voor pers en publiek.  De gedachte achter de openbaarheid van rechtspraak is dat het voor…

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod

Notoire wraker krijgt wrakingsverbod   De rechtbank Gelderland heeft dit jaar een opmerkelijke uitspraak gedaan waarbij niet alleen een verzoek tot wraking van een rechter werd afgewezen maar waarbij tevens een wrakingsverbod werd opgelegd. Het betrof een verzoek tot wraking tegen een voorzieningenrechter in een kort geding procedure. Het wrakingsverzoek was gebaseerd op twee stellingen:…

Schikken tijdens een procedure

Schikken tijdens een procedure   Veel juridische procedures eindigen niet met een uitspraak van de rechter, maar worden door de betrokken partijen onderling opgelost.   Bij een juridisch conflict heeft één van beide partijen de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij de rechter.   Vaak hebben partijen voorafgaand aan een dergelijke gerechtelijke procedure…

Het kort geding

Het kort geding Een normale juridische procedure (ook wel bodemprocedure genoemd) kan lang duren. Een dergelijke procedure is dus niet geschikt voor situaties waarin snel ingrijpen noodzakelijk is. Probleem is echter dat niet alle juridische zaken in aanmerking komen voor een behandeling in kort geding. Een kort geding is een op zichzelf staande procedure. Het…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs.   Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het…