Geslaagd beroep op matiging van een boetebeding.

In overeenkomsten kunnen boetebedingen worden overeengekomen voor het geval een partij niet aan een of meerdere verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Met een boetebeding wordt een partij aangespoord de overeenkomst na te komen. Dergelijke bedingen zijn in beginsel rechtsgeldig maar de wet bevat een bepaling op grond waarvan een partij aan de rechter kan vragen…

Rente en recht

  Wettelijke rente wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding voor de schade die de schuldeiser lijdt door het niet op tijd ontvangen van zijn geld van zijn debiteur.   Wettelijke rente: artikel 6:119 BW   De grondslag voor de aanspraak op wettelijke rente is vastgelegd in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.   De hoogte…

De overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening   De overeenkomst van geldlening is een vorm van verbruiklening. Verbruiklening is de overeenkomst waarbij de ene partij (leninggever) aan de andere partij (leningnemer) een zekere hoeveelheid goederen (geldsom) afgeeft, onder voorwaarde dat de andere partij zich verbindt om een gelijke hoeveelheid terug te geven.   Partijen zijn vrij de voorwaarden…

De ingebrekestelling

De ingebrekestelling     Een onvolledige ingebrekestelling of het ontbreken daarvan kan grote gevolgen hebben.   Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van een schuldeiser aan de schuldenaar waarin is opgenomen dat de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld indien hij de overeengekomen prestatie niet binnen een redelijke termijn verricht.   Let op: een ingebrekestelling kan niet…

Mogen onderhandelingen worden afgebroken?

Mogen  onderhandelingen  worden afgebroken?   Veel contracten kunnen mondeling tot stand komen. Voordat een overeenkomst tot stand komt zijn partijen met elkaar in onderhandeling. Dit wordt de precontractuele fase genoemd. Op het moment dat partijen op alle essentiële punten overeenstemming hebben bereikt komt de overeenkomst tot stand.   Tijdens de onderhandelingsfase kan de situatie ontstaan…

Mag betaling in contanten geweigerd worden?

Mag betaling in contanten geweigerd worden?     In een procedure vordert een bedrijf betaling van haar facturen tot een bedrag van circa € 25.000,– De gedaagde partij was niet in de procedure verschenen. In dergelijke gevallen wordt dan een zogenaamd verstekvonnis gewezen waarin de vorderingen van de eisende partij doorgaans worden toegewezen.   In…

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

De vaststellingsovereenkomst en finale kwijting In de praktijk ontstaan vaak discussies over de uitleg van een (arbeids-) overeenkomst, betaling van facturen enz. Soms besluiten partijen om hun geschillen te beslechten via een vaststellingsovereenkomst Deze overeenkomst is in de wet geregeld in artikel 7:900 lid 1 BW, dat luidt: Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen, ter beëindiging…

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.

Geen wettelijke handelsrente over schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst.   Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Hiermee worden veel discussies voorkomen. De wettelijke rente is pas verschuldigd vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling…