Schade aan omliggende panden bij bouwwerkzaamheden

Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden schade ontstaat, en de nodige zorgvuldigheid niet in acht is genomen, dan is de bouwende partij daarvoor op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) aansprakelijk. Heiwerk kan leiden tot scheuren…

Aandachtspunten bij een koop- aannemingsovereenkomst

  Bij koop- aannemingsovereenkomsten geldt een in de wet vastgelegde consumentenbescherming.   Bedenktijd bij koop aan in de overeenkomst Nadat aan de koper de koop-/aannemingsovereenkomst ter hand is gesteld geldt een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen die periode heeft de koper het recht op de overeenkomst te ontbinden.   Betaling in termijnen  In de…

De waarschuwingsplicht van de aannemer

De aannemer moet de opdrachtgever soms) behoeden voor foute keuzes. De aannemer is op grond van de wet (artikel 7:754 BW) verplicht om bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Dit betreft de zogenaamde…

Geschillen over meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan de door de opdrachtgever gewenste (van hemzelf of van de aannemer afkomstige) toevoegingen of veranderingen die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen, maar wel door de aannemer zijn verricht. Daaronder valt dus ook de situatie dat de aannemer zelf zaken tegenkomt die anders uitgevoerd moeten worden dan eerst bedacht…

Klaag en stuit op tijd bij bouwfouten

Verjaring aansprakelijkheid aannemer, hoe zit het precies? Hoe zit het met de verjaring van de aansprakelijkheid van de aannemer? Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde werk, dan moet de opdrachtgever op tijd bij de aannemer klagen. Artikel 7:761 BW bepaalt dat een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk…

Wat is een bouwwerk?

Wat is een bouwwerk?   Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Indien men zonder deze omgevingsvergunning toch een dergelijk bouwwerk bouwt, dan is het…