Wel of geen transitievergoeding bij ontslag op staande voet?

In onderstaande uitspraak wordt een helder overzicht verstrekt met betrekking tot de vraag of bij een ontslag op staande voet wel of geen transitievergoeding is verschuldigd.   Indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en deze door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer van rechtswege aanspraak op de transitievergoeding.   Geen transitievergoeding…

Werknemer wordt bij reorganisatie geplaatst in andere functie met lager loon. Vraag of werknemer dit heeft aanvaard.

Bij werkgever, een producent en leverancier van uitvaartkisten, urnen en aanverwante artikelen, vond in 2011 een reorganisatie plaats. Besloten is het accent te verleggen van een productiebedrijf naar een assemblagebedrijf. Een aantal machines is verdwenen en in de nieuwe organisatiestructuur zijn enkele functies komen te vervallen. Een en ander heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand…

Vernietigd non concurrentiebeding

Uit onderhavige kort geding uitspraak blijkt eens te meer dat hoge eisen worden gesteld aan een non concurrentiebeding. Er dient in het beding zelf gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. Dit noopt de werkgever tot een concrete afweging en voorkomt dat lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van…

Hoge Raad: werknemer die vlak voor pensioen wordt ontslagen heeft recht op volledige transitievergoeding.

Werknemer (geboren in 1952) is op 1 augustus 1978 in dienst getreden als docent bij de rechtsvoorganger van de stichting katholieke scholengroep voor voortgezet onderwijs. Aan de werknemer is, na een ziekteperiode van 14 november 2011 tot 11 november 2013, per 11 november 2013 een WGA-uitkering toegekend voor 36,64%. Hij is vervolgens voor de resterende…

Rozemarijn of drugs?

Volgens een casino had de werknemer tijdens werktijd een klein doorzichtig plastic zakje met drugs in ontvangst genomen van een klant.  De werknemer beweerde dat het niet om drugs ging maar om een sample van rozemarijn. De werknemer dreef naast zijn werkzaamheden bij het casino een online groente- en fruitwinkel en was in dat kader…

Misbruik van faillissementsrecht; gerechtshof veroordeelt bestuurder van failliete vennootschap hoofdelijk tot betaling van achterstallig salaris, transitievergoeding en schadevergoeding

Soms proberen werkgevers via een eigen faillissementsaanvrage van de vennootschap onder de (strenge) ontslagregels uit te komen. In de hieronder te bespreken uitspraak kreeg de bestuurder echter het spreekwoordelijke deksel op de neus. De werkgever had tevergeefs een ontslagvergunning aangevraagd voor werknemer bij het UWV. Nadat deze ontslagvergunning was geweigerd nam de werkgever het initiatief…

Hoge Raad voorziet in een leemte in de wet: bij gedwongen urenvermindering recht op een gedeeltelijke transitievergoeding

.Een leerkracht van een scholenkoepel voor speciaal onderwijs, spande een zaak aan tegen haar werkgever nadat zij in 2015 haar voltijdcontract moest inruilen voor een aanstelling van 0,55 fte. Ze was in 2013 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden en na overleg besloten werkgever en werknemer dat zij minder zou gaan werken. Haar voltijdcontract werd opgezegd en ze…