Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   Pas nadat een rechter een vonnis heeft gewezen is het mogelijk om betaling af te dwingen. Dit gebeurt via het leggen van een executoriaal beslag. Indien de schuldenaar de verschuldigde prestatie niet nakomt dan kan de deurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Dit kan enige tijd…

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?

Advertentietekst in carnavalskrant opzettelijk beledigend of onnodig grievend?   Een  caféhouder (A) had in de aanloop naar het carnavalsfeest in Hulst een advertentie laten zetten in de plaatselijke carnavalskrant met daarin een verbasterde naam van een andere caféhouder. met daarbij de volgende tekst:   Eu, is me dà verschiete, Carnaval tussen doomos en travestiete. Iedere…

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken

Bewijs van samenwoning in alimentatiezaken   De wet bepaalt dat een alimentatieplicht eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als ware zij (of hij) gehuwd. In de rechtspraak zijn hiervoor criteria ontwikkeld. Er dient bewezen te worden dat:   een duurzame affectieve (liefdes-) relatie bestaat sprake is van samenwoning sprake is van een wederzijdse zorgplicht, en:…

Gerechtshof: Herplaatsing werknemer is gelegenheid tot verbetering

Gerechtshof: Herplaatsing werknemer is gelegenheid tot verbetering   Een werknemer was op 20 september 2010 in dienst getreden van een bouwbedrijf als projectcoördinator. Zijn werkzaamheden bestonden uit het plaatsen, realiseren, bewaken en sturen van de werkzaamheden van één of meerdere beheer-, onderhoud- en renovatieprojecten van de werkgever.   Op 16 oktober 2013 heeft een herschikking…

Kantonrechter geeft waarschuwing aan werkgever (en andere werkgevers) door toekenning van een hoge billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding

Kantonrechter geeft waarschuwing aan werkgever (en andere werkgevers) door toekenning van een hoge billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding   De kantonrechter in Assen heeft op 19 december 2016 een hoge billijke vergoeding toegekend aan een werknemer, dit als afschrikkend voorbeeld voor de werkgever en andere werkgevers. Een ziekenhuis diende een ontbindingsverzoek in tegen een ziekenhuisapotheker…

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht   Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, onder andere via wederzijds goedvinden. De voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst in dat geval eindigt worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst (soms ook wel beëindigingsovereenkomst) worden verschillende onderwerpen geregeld zoals een beëindigingsvergoeding, vrijstelling van werk, aanspraak op een bonus, (positief)…

Nietigverklaring van een huwelijk

Nietigverklaring van een huwelijk     Naar aanleiding van een door een man in de krant geplaatste advertentie met de titel: Man zoekt een vrouw, maar heeft die nog niet gevonden…’ heeft een 70- jarige vrouw contact met de man opgenomen. De man was 15 jaar jonger dan de vrouw. Twee weken na de eerste…

De ingebrekestelling

De ingebrekestelling     Een onvolledige ingebrekestelling of het ontbreken daarvan kan grote gevolgen hebben.   Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van een schuldeiser aan de schuldenaar waarin is opgenomen dat de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld indien hij de overeengekomen prestatie niet binnen een redelijke termijn verricht.   Let op: een ingebrekestelling kan niet…

Verjaring in het civiele recht

Verjaring in het civiele recht   In het kader van deze column is het niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle verjaringstermijnen in het civiele recht en de daarbij behorende problematiek. Het onderstaande betreft daarom slechts een globaal overzicht.   De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na…

Wat is een bouwwerk?

Wat is een bouwwerk?   Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Indien men zonder deze omgevingsvergunning toch een dergelijk bouwwerk bouwt, dan is het…